Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Led tv modelleri ve en ucuz smart tv fiyatý samsung, lg led televizyon

led tv markalarý en ucuz ve en uygun fiyat ve taksit seçenekleri ile Ýstanbul biliþim de. en ucuz led tv modelleri istanbul biliþimde. aradýðýn led tv modelleri uygun fiyatlarla istanbul biliþimde. En ucuz led tv kampanyalarý ve kaliteli televizyonlar, LED ekranlar, LCD televizyonlar, 3D televizyon markalarý LG, Samsung, en uygun fiyatlarla istanbul biliþimde. Televizyon, Led TV, Oled Tv, 4K TV.

199 adet ürün listelendi.
199 adet ürün listelendi.

LED TV Markalarý ve Modelleri Smart Full HD, 4K Ultra HD QLED ve OLED Televizyonlar

Büyülü kutu televizyon, ilk hayatýmýza girdiði zamanlar siyah-beyaz yani renksiz yayýn yapýyordu. Daha sonralarý televizyonlar renkli yayýn yapmaya baþladýlar ve bu büyük yanký uyandýrmýþtý. Herþey de olduðu gibi televizyonda da teknoloji hýz kesmeden yoluna devam etti ve Plazma TV ler ile, televizyon teknolojisinde resmen yeni bir çýðýr açýldý. Çok geçmeden plazmalarýn yerini LCD TV’ler aldý. Bu da televizyon teknolojilerinde önemli deðiþimlere yol açtý. LCD televizyonlardan sonra ne çýkacak diye düþünmeye baþlarken incecik tasarýmýyla kafalarýmýzda þekillenen LED TV teknolojisiyle tanýþtýk. Bununla da kalmayýp, 3D LED TV, Smart TV diye de hýz kesmeden yoluna devam etti. Ardýndan çözünürlükler 1920 x 1080 (Full HD) den 3840 x 2160 (4K)’a yükseldi. Ekranlar içe doðru eðildi ve Curved (kavisli) paneller ve son olarakta Qled ve Oled paneller ile tanýþtýk. Günümüzde fiyatlarýnýn düþmesiyle birlikte Ultra Hd TV’ler daha fazla tercih edilmeye baþladý. Bazý LED TV’lerde internete girmeyi, aplikasyonlarý kullanmayý olanaklý kýlan Smart TV özelliði yer almakta. Bu özelliklerde ürünlerin fiyatýný etkilemekte. LED TV iþletim sistemleri arasýnda Android, Android 5, Android 6, Linux, Tizen, WebOS gibi sistemler yer almakta. LED TV’lerin baðlantý tarzlarý arasýnda ise HDMI, USB, 3.5 mm jack, AUX, Bluetooth, CI+, DVI, Kablolu, RGB, Scart bulunuyor. Bunlara ek olarak 2019 Led TV ler sesli komut ses tanýma yapa zeka sihirli kumanda akkýlý kumanda gibi özeliklerle televizyon dünyasýnda yeni bir devir baþlatýyor. LED TV Nedir? LED TV’ler için; LCD panelli bir televizyonun LED ýþýklarý ile aydýnlatýlmasýyla oluþmuþ ürünlerdir. Kullanýlan bu LED ýþýklarýn paneli normal LCD’lere oranla çok daha fazla aydýnlatmaktadýr. Bu nedenle LED TV’ler çok daha canlý ve parlak renk tonlarýna sahiptir. LED TV’ lerin getirdiði en büyük yeniliklerden birisi siyah tonlardaki baþarýsýdýr. Bunun sebebi ekranda siyah olmasý gereken piksellerin LED’ler tarafýndan aydýnlatýlmamasý ve gerçeðe en yakýn siyah tonu yakalamasýdýr. Oysa ki; LCD TV lerde pikseller siyah olmasý gerektiðinde dahi floresan ýþýklar tarafýndan aydýnlatýldýðý için tam bir siyah tonlama almak zordur. Zaten kontrast oranlarý kýyaslandýðýnda LED TV’ lerin milyonlarla ölçülen deðerlere sahip olduðu görülürken LCD TV ‘ lerin on binlerle ölçülen deðerlere sahip olduðunu görürsünüz. LED TV’lerin saðladýðý büyük avantajlardan birisi de enerji tasarrufudur. Yapýlarý itibariyle LED’ ler çalýþýrken yüksek seviyede enerjiye ihtiyaç duymazlar. Ayrýca siyah ekranda LED’ ler tamamen kapanacaðý için ekstra bir enerji tasarrufu saðlanmaktadýr. Bu nedenle Led TV ‘ler LCD TV ‘lere oranla %40 civarýnda enerji tasarrufu saðlar. LED ýþýklar floresanlara göre çok daha az yere gereksinim duyduklarý için LED TV’ ler çok ince tasarýmlý televizyonlardýr. Bu nedenle hem az yer kaplarlar hem de þýk bir görüntüye sahiplerdir. Tüketicileri de LED TV’ lere yönlendiren en büyük nedenlerden biri de oldukça ince tasarýma sahip olmalarý. Bazý LED TV’ lerin 1 cm den daha ince olduðunu düþündüðümüz de bunun hiçte þaþýrýlacak bir neden olmadýðýný gösteriyor. Temel olarak 2 çeþit LED aydýnlatma yöntemi vardýr. EDGE LED yani çýtadan aydýnlatmalý LED TV ve FULL LED yani arkadan aydýnlatmalý LED TV ‘ ler. EDGE LED’ ler çok ince olduklarý gibi maliyetleri de daha düþüktür. FULL LED TV’ ler de ise her bir piksel ayrý bir LED ile aydýnlatýldýðý için kontrast oranlarý da çok yüksektir. Üretici firmalar iyi performanslarý ve düþük maliyetleri nedeniyle EDGE LED teknolojisine sahip televizyonlar üretmektedirler. LED TV Alýrken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir? LED TV almanýn en temel nedenlerinin baþýnda, oldukça yüksek kontrast deðerine sahip olmalarý gelir. Kontrast oraný çok yüksek olan LED TV’ ler siyah ve beyaz tonlamalarda oldukça baþarýlýdýrlar. Televizyon alýrken en çok dikkat etmemiz gereken nedenlerin baþýnda kontrast oranýnýn olduðunu varsayarsak sadece bu bile LED TV’ yi tercih etmemiz için yeterli sebep gibi görülebilir. Ayrýca her markanýn kendine has görüntü iþlemcisi olduðundan gözünüze en hoþ gelen renk tonlarý hangi markada ise onu tercih ediniz. Piyasadaki ürünlerin çoðunluðu 1920X1080 çözünürlükte olmasýna raðmen HD Ready bir ürünün de özellikle standart yayýnlarda yeterli olduðunu söyleyebiliriz. LED TV ‘nin EDGE LED ya da FULL LED olmasý çok büyük farklýlýk yaratmasa da EDGE LED ‘ler daha ucuz FULL LED TV ‘ler biraz daha pahalýdýr. Ancak FULL LED’ler daha yüksek kontrast oranlý ürünlerdir. LED TV almanýn nedenlerinden biri de yüksek enerji tasarrufu saðlýyor olmalarýdýr. Her geçen yýl üreticilerin enerji tasarrufunda daha da baþarý saðladýðýný düþünürsek yeni model bir ürün almanýzý tavsiye ederiz. Ýhtiyaçlarýnýza ya da teknolojiyi kullanýmýnýza göre dahili uydu alýcýsý, internet tv, 3D, Smart TV, PVR vb. gibi özelliklere sahip bir ürün seçmek tamamen size kalmýþtýr. Son zamanlarda ise yeni bir trend olarak OLED ,QLED LED TV’ler ile karþýlaþmaktayýz. özellikle LG ile baþlayan Oled televizyonlarý Samsung QLED TV Sony OLED TV Philips OLED TV Vestel OLED TV olarak takip etmektedir.   Peki  QLED ve OLED Arasýndaki Farklar Neler?   QLED ve OLED arasýndaki farklar nedir diye kýyaslamaya baþlamadan önce bu teknolojilere biraz daha geniþ açýdan bakalým. Dünyanýn en büyük TV üreticileri arasýnda ilk iki sýrayý Güney Koreli iki þirket alýyor. Bunlarýn ilki Samsung, ikincisi ise lg. Bu iki þirket ayný zamanda dünyanýn en büyük panel üreticileri arasýnda ve TV’lerinin panellerini kendileri üretiyor. Her iki þirket de kendine ait ekran teknolojileri geliþtiriyor.   Adýný daha uzun süredir duyduðumuz OLED ya da uzun adýyla Organic Light Emitting Diode, LG Display’e ait bir teknoloji. OLED paneller sadece LG Display tarafýndan sadece LG televizyon modelleri için deðil Philips, Panasonic ve yakýnda Sony için de üretiliyor. Samsung ise her geçen gün daha popüler hale gelen OLED teknolojisine rakip olarak QLED adýný verdiði yeni bir ekran teknolojisini duyuralý çok olmadý. 2019’de satýþa çýkacak üst seviye birçok Samsung TV modelinde bu teknolojiye yer veriliyor. QLED, Samsung’a göre Quantum Dot LED TV’nin kýsaltmasý.QLED; parlaklýk kabiliyeti, eriþilebilirlik, boyut ve kullaným ömrünü içeren çok sayýda avantaja sahip olduðu için OLED’e göre bir adým önde. Birçok televizyon kullanýcýsý için QLED TV’ler her zaman ilk tercih olacaktýr, çünkü bu teknoloji özellikle gündüz saatlerinde daha net bir görüntü sunuyor. OLED ise daha iyi siyah seviyeleri, daha iyi kontrast oranlarý ve daha iyi bir görüþ açýsý sunuyor. Daha hafif ve daha ince olan OLED TV’ler, ayný zamanda daha az enerji harcar. Özellikle karanlýk ortamda televizyon izlemeyi seven kullanýcýlar için OLED iyi bir seçim olacaktýr Peki Neden LED TV Alýrken Ýstanbul Biliþim’i Seçmelisiniz? Bu sorunun cevaplarýný madde madde sýralamamýz gerekirse; • En yeni ve en kaliteli ürünler en uygun fiyatlarla Ýstanbul Biliþim’de, • Ürün çeþitliliðiyle kendinize en uygun ürünü bulabilme avantajý, • Hýzlý ve güvenilir teslimat anlayýþý, • Uzman satýþ temsilcileri ile en doðru bilgiyi ve size en uygun ürünü sunma fýrsatý, • Yalnýzca satýþ öncesi deðil satýþ sonrasýnda da müþteri memnuniyeti odaklý hizmet anlayýþý, • En iyi hizmet ilkesi ile %100 Risksiz-Kasko Garantisi • Üst üste iki defa Uluslararasý Tüketici Akademisi tarafýndan gerçekleþtirilen “Markalarýn Tüketici Üzerindeki Etkileri” konulu araþtýrmalarýnda tüketici beklentilerine verdiði cevapla “Kalitesine En Çok Güvenilen Marka” ödülünü almasý Teknolojinin gerisinde kalmamak ve yüksek standartlarda bir televizyon sahibi olmak istiyorsanýz, bir LED TV almanýzýn zamaný gelmiþ demektir.
yükleniyor
yükleniyor