Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Yazýlým ürünleri ve en ucuz fiyatlarý

56 adet ürün listelendi.
56 adet ürün listelendi.

Bilgisayar Yazýlým Ürünleri

Bilgisayarlar bakýldýðýnda donanýmdan ibaret gibi görünse de tamamlayan unsurlarýn baþýnda bilgisayar yazýlýmlarý gelmektedir. Bir bilgisayarý kullanabilmeniz için bazý yazýlýmlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Bilgisayar yazýlýmlarý iþ sektörlerine göre farklýlýk gösterse de ev kullanýcýlarý için de yazýlýmlar bulunmaktadýr.Bilgisayar Yazýlýmlarý Nelerdir?Geliþen teknolojiye paralel donanýmlarý daha verimli hale getirmek ve ekstra özellikler katmak için kullanýlan yazýlýmlar kendi aralarýnda pek çok çeþide ayrýlmaktadýr. Bunlardan en önemlilerinden olan Ýþletim Sistemleri kendi aralarýnda çeþitlere ayrýlmaktadýr. Bilgisayarýn kullanýlmasý için gerekli olan Ýþletim Sistemleri dünyada en yaygýn olaný Microsft Windows iþletim sistemidir. Microsoft tarafýndan geliþtirilen bu yazýlým her geçen gün geliþtirilmektedir. Her sürümde de yapacaðýmýz iþlemleri daha pratik hale getirmektedir.Ýþletim sistemi haricinde dýþarýdan gelebilecek ve bilgisayarlarýmýzý ve programlarýmýzý kullanýlmaz hale getirebilecek virüslere karþý geliþtirilen Antivirüs yazýlýmlarýný saymak gerekir. Bu alanda en çok kullanýlan Antivirüs yazýlýmlarý ise; Kaspersky, Norton, Nod32 ve Bitdefender’dir. Kaspersky’ýn ürettiði Android iþletim sistemli mobil cihazlar için üretilmiþ antivirüs yazýlýmýnýn da olduðunu hemen belirtmek isteriz.Ýþ ve eðitim hayatýnda çok kullanýlan Ofis Yazýlýmlarý ise bilgisayarlarýn olmazsa olmazlarý arasýndadýr. Ofis Yazýlýmlarý sayesinde tablo, mail, sunum yada metinlerinizi kolaylýkla hazýrlayabilirsiniz. Özellikle eðitim amaçlý pek çok yazýlým geliþtirilmektedir. Çocuklarýn daha kolay öðrenmesinin yaný sýra eðlenceli hale de getiren bu yazýlýmlar sayesinde öðrenme yaþý da oldukça düþmüþ vaziyette. Oyun yazýlýmlarýný da unutmamak gerek. Özellikle çocuklar için olsa da yetiþkinler için de üretilen oyun yazýlýmlarýna sayfamýzda ulaþabilirsiniz. Ticari þirketlerin muhasebelerinde kullanýlan pek çok yazýlým bulunmaktadýr. Bunlarýn bazýlarý hazýr paket olsa da þirketler kendilerine özel ihtiyaçlarý doðrultusunda yazýlýmlar da üretebilmektedir. Bilgisayarlarda yaptýðýmýz her iþlemi yazýlýmlar sayesinde yapmaktayýz. Müzik, video, fotoðraf düzenleme, mühendislik, saðlýk yazýlýmlarýný da bunlarýn içine katabiliriz.Sayfamýzda aradýðýnýz yazýlýmlara kolayca ulaþabilirsiniz. Sol taraftaki ürün filtresi bölümünü kullanarak ihtiyacýnýza uygun yazýlým çeþitlerini inceleyebilirsiniz. Tüm yazýlýmlarda taksitli ödeme seçeneði bulunmaktadýr. Uygun ödeme koþullarý ile sahip olacaðýnýz yazýlýmlara iyi fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor