Ýstanbul Biliþim Profili
Garanti Þartlarý:
 1. Ýstanbul Biliþim satýþýný yaptýðý ürünler için garanti belgesinde belirtilen þartlar çerçevesinde üretim hatalarýna karþý sorumludur. 
 2. Garanti süresi 2 yýldýr.
 3. Ürün garanti süresi içerisinde üretim hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde ücretsiz olarak onarýlýr ve müþteriye iade edilir. 
 4. Azami tamir süresi arýzalý ürünün, teknik servislerimize, teknik servis olmamasý durumunda da ürünün satýcýsý bayii, acente, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren baþlar ve 20 iþ günüdür.
 5. Garanti kapsamýndaki bir ürünün arýzalanmasý ve arýzanýn 10 iþ günü içerisinde giderilememesi halinde Ýstanbul Biliþim ürünün tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir ürünü, kullanýcýnýn kullanýmýna tahsis etmektedir.
 6. Ürünün onarýmý Ýstanbul Biliþim yetkili teknik servisinde yapýlacaktýr. 
 7. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi dâhilinde bir yýl içerisinde, ayni arýzayý dörtten fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn altýdan fazla ortaya çýkmasý halinde üründen yararlanamama ve tamir süresinin aþýlmasý durumlarýnda sýrasýyla satýcý, bayi ve ithalatçýsýndan birinin düzenleyeceði rapor ile arýzanýn tamir olamayacaðýnýn belirlenmesi durumlarýnda ücretsiz olarak tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda bedel indirimi talep edebilir.
 8. Cep telefonu ve bilgisayarlarýn kasasýna yapýþtýrýlan bandrol ve etiketlerin sökülmesi, yýrtýlmasý, virüs ve yazýlýmdan kaynaklanan hatalar, ürünün düþürülmesi, kýrýlmasý, darbe almasý, ezilmesi, bükülmesi, kýsa devre edilmesi, düþük, yüksek yada ani voltaj uygulamalarý, topraklama hatalarý, eksikliði, satýcý tarafýndan temin edilmeyen hatalý aksesuar yada sarf malzemelerinin neden olduðu arizalar, yetkili olmayan kiþilerin yaptýðý bakim, onarým, kapasite artýrýmý, kaza, yangýn, felaketler, taþýma iþlemlerinden oluþabilecek arizalar, normal aþýnma ve yýpranmalar, atmosfer þartlarýndan kaynaklanan çürüme, korozyon, oksitlenme, v.b. beklenmeyen aþýnma, yýpranma ve bozulmalar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Ayrýca garanti belgesinde detaylandýrýlan diðer olumsuz kullaným durumlarýnda ürün garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Gerektiði durumlarda istenirse ücretli onarým ve hizmetlerden faydalanýlabilecektir. 
 9. Ortaya çýkabilecek anlaþmazlýklar firmamýza yazýlý olarak bildirilmelidir. 
 10. Tüm þartlar haricinde oluþan problemler ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurulabilir. 
Ýade Þartlarý:
 1. Maðazalarýmýzdan satýn almýþ olduðunuz ürün þayet kusurlu ya da ayýplý deðil ise deðiþim ve iade talep edilemez.
 2. Ýstanbul Biliþim fiyatlarýný deðiþtirme hakkýný saklý tutar. Fiyatlar piyasa koþullarýna baðlý anlýk deðiþikliklere uðrayabilir. Artan veya azalan fiyatlardan dolayý firmamýz herhangi bir yükümlülük altýna sokulamaz.
 3. Kullaným kýlavuzunda belirtilen bir kullaným hatasý veya ürün standartlarýnda var olmayan bir sistem için firmamýz sorumlu tutulamaz, deðiþim ve iade talep edilemez. 
 4. Tüketici, kargo yoluyla gönderilmiþ olan ürününü teslim alýrken maðduriyet yaþanmamasý için, kargo teslimat paketinin, dýþ ambalajýný itinalý bir þekilde kontrol etmeli ve ürün ambalajýnda herhangi bir hasar tespit etmesi halinde kargo teslimat görevlisi ile birlikte durum tespit tutanaðý düzenleyerek, gönderi paketinin iadesini saðlamalýdýr. Aksi halde doðabilecek zararlardan satýcý sorumlu deðildir.
 5. Ýade þartlarýný saðlayan ürünün iadesi için varsa hediyeleri, fatura (iade faturasý), garanti belgesi ve tahsilat makbuzu ile birlikte firmamýz satýþ yetkililerine baþvurunuz. 
 6. Ýade edilecek ürünün faturasý kuruma ait ise kurum ürün iadesi için iade faturasý kesmesi gerekmektedir.
 7. Ürün kontrol edildikten sonra gerekli þartlar saðlanýyorsa ilgili departman tarafýndan ürün deðiþimi veya muhasebe departmaný tarafýndan ödeme iadesi iþlemleri takip edilecektir.
 8. Deðiþim/iade iþlemi için gönderilecek olan ürünler, Yurtiçi Kargo firmasý ile gönderilmesi gerekmektedir. Ücretsiz gönderi kodlarý için Müþteri Hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Farklý kargo firmalarý ile yapýlan gönderiler kabul edilmemektedir.
 9. Ýade sürecini baþlatmak için fatura sahibinin, ýslak imzalý iade formunu doldurarak tarafýmýza yönlendirmesi gerekmektedir. Bu form’a, ürün ile birlikte gelen irsaliyenin arka yüzünden ya da buradan eriþilebilmektedir. Form tarafýmýza ulaþmadan deðiþim/iade iþlemleri baþlatýlamamaktadýr. Kargo gönderi kodlarý için Müþteri Hizmetleri ile irtibata geçebilirsiniz. Ýade formunu indirmek için týklayýn.
Teslimat Þartlarý:
 1. Sipariþiniz %100 sigorta ve kasko güvencesi ile 1-3 iþ günü içinde adresinize teslim edilir.
 2. Doðal afet, savaþ, yangýn, terör vb. olaðanüstü durumlarda teslimat süresi deðiþkendir.
 3. Sipariþiniz ile ilgili, 0850 333 0 912 Ýstanbul Biliþim Uzman Call Center ekibinden bilgi alabilirsiniz.
 4. Sipariþinizi resimli bir kimlik ve imzanýzý iaz ederek teslim alabilirsiniz. Sayýn müþterimiz; Kargo yoluyla gönderilmiþ olan ürününüzü teslim alýrken maðduriyet yaþamamanýz için, kargo teslimat paketinin, dýþ ambalajýný itinalý bir þekilde kontrol edin ve ürün ambalajýnda herhangi bir hasar tespit etmeniz halinde, kargo teslimat görevlisi ile birlikte durum tespit tutanaðý düzenleyerek,gönderi paketinin iadesini saðlayýn. Aksi halde doðabilecek zararlardan þirketimiz sorumluluk kabul etmemektedir.
 5. Teslimat anýnda kesinlikle bir bedel ödenmeyecektir! Sadece sipariþinizin tam ve saðlam olduðuna emin olunuz. Sipariþiniz teslimat adresinde bulunan kiþiye, ancak 1. dereceden akraba olduðu ispat edilirse, resimli kimliði kontrol edilip imzasý alýndýktan sonra teslim edilmektedir. Kargo sorumlusu size kargo þirketinin telefon numarasýný içeren bir haber formu býrakacaktýr. Sipariþ verdikten sonra teslim alacak kiþi deðiþtirilememektedir.
 6. Sipariþiniz elinize ulaþtýktan sonra cihaz kurulumu ve montajý için size en yakin servis ekipleri sizinle irtibata geçip kurulum veya montaj iþlemini gerçekleþtireceklerdir. Montaj bedeli gerektiren ürünlerde, montaj bedeli Ýstanbul Biliþim’e ait deðildir. 37” ve üzeri ürünlerin masa üstü kurulumlarý Ýstanbul Biliþim’e aittir.
 7. Tüm Türkiye’de saha ekiplerimiz ile Türkiye’nin 7 bölgesinde hizmet vermekteyiz.
 8. Sadece Türkiye sýnýrlarý içinde teslimat yapýlabilmektedir.
Sipariþ Ýptali Ýçin Gerekli Þartlar:
 1. Ayný iþ günü içerisinde kargoya verilmeden (17:00 ‘dan önce) sipariþinizi iptal edebilirsiniz.
 2. Call Center: 0850 333 0 912
yükleniyor
yükleniyor