Ýnsan Kaynaklarý

ÝK Politikamýz:

Ýstanbul Biliþim çalýþanlarýnýn görevlerini en iyi þekilde yerine getirebilmesi amacýyla hazýrlanan insan kaynaklarý politikalarý, aþaðýda özetlenen ilkelere dayanmaktadýr:

  • Tüm personelin yöneticileriyle birlikte çalýþma isteklerini geliþtirici bir iþ ortamý meydana getirmek ve beþeri iliþkilerinin geliþtirilmesine çaba göstermek,
  • Personelin kiþiliðine önem vermek ve saygý duymak, maddi ve manevi haklarýný korumak ve geliþtirmek,
  • Açýk iletiþim ortamý saðlamak,
  • Verimli çalýþma ortamý ve koþullarýný saðlamak,
  • Tüm çalýþanlarýmýzýn bireysel deðil, takým ruhu içinde çalýþmalarýnýn saðlanmasý,
  • Görev ve sorumluluklara göre oluþturulan adil ücret sistemini uygulamak,
  • Kariyer planlamasýna önem vermek.

Kariyer Ýmkaný ve Ücretlendirme Sistemi:

Ýstanbul Biliþim’in kariyer planlamasýnda herkese eþit fýrsatlar verilir. Þirketin hedeflerine ulaþabilmesi ve baþarýlarýnýn sürekliliðinin saðlanmasý adýna çalýþanlarýn memnuniyetine önem verilmektedir. Þirketin büyümesine paralel doðan idareci ve ara yönetici pozisyonlarý için bünyedeki tecrübeli çalýþanlar deðerlendirilerek onlara kariyer imkanlarý sunulmaktadýr. Hali hazýrda çalýþmakta olan maðazalarýn müdürlerinden ürün müdürlerine kadar, teknik servis müdüründen muhasebe müdürüne kadar tüm idareci ve yönetici pozisyonundaki çalýþanlarýmýz çekirdekten yetiþmiþ ve pek çok eðitimlerden geçmiþlerdir.

Baþarýlý olmak için, çalýþanlarýmýzýn kendilerine deðer verildiðini hissetmeleri gerektiðini ve motive edilmelerinin önemli olduðuna inanýyoruz. Þirketimize yeni alýnacak personelin ücretleri günün þartlarýna göre ve sektör ücretleri dikkate alýnarak belirlenmektedir. Þirketimizde ücret artýþlarý yýlda 2 kez yapýlmaktadýr.

Ýnsan Kaynaklarý Baþvuru Formu

CV yükle:
(*.pdf , *.doc, *.txt, *.jpg formatlarý alýnabilir. Max 1 MB)
*
    Ön Bilgilendirme Formu ve Kiþisel Veri Rýza Metnini okudum ve onaylýyorum.
yükleniyor
yükleniyor