Ýstanbul Biliþim

Firmamýz 2002 yýlý CeBIT Biliþim Fuarýna katýlarak sektöre giriþ yapmýþtýr.

Fuarda Sony ve Hitachi görüntü ses sistemleri ile Sony Vaio notebook ürün gruplarýnýn en yeni modellerini tanýtarak adýndan söz ettirmiþtir. Stratejik iþ planlarý çerçevesinde Sony, Philips, Panasonic, Samsung, LG, Fujitsu Siemens, Hitachi , Sharp, Apple, Dell, gibi dünya markalarýný bünyesine katarak yatýrýmlarýna devam edip maðaza ve e-ticaret pazarýnda büyümeye gitmiþtir.

Biliþim500 2009 yýlýnda görüntü ve ses sistemleri alanýnda Türkiye’de en çok satýþ yapan ve son 3 yýlda hýzlý büyüyen biliþim firmasý ödüllerini almýþtýr.

Yazýlý, görsel ve dijital medyaya yapmýþ olduðu yatýrýmlar ile online alýþveriþ sitelerinin en güçlü isimlerinden biri olmuþtur.

www.istanbulbilisim.com 25 kategoride 250.000 çeþit ürün ile e-ticarette aranan bir markadýr.Bugün Airport AVM retail maðazasý ile e-ticaret ve call center üzerinden faaliyetlerine devam etmektedir.

Aylýk 2.5 milyon ziyaretçi sayýsý, 200 binden fazla sosyal medya takipçisi ile 1 milyon üyemize nerede olurlarsa olsunlar en iyi ürünü en iyi fiyata ulaþtýrmak için çalýþmaktayýz.

yükleniyor
yükleniyor