Led TV nedir? Led nedir?

Led TV nedir? LED Televizyon’larýn LCD TV’lerden farklarý, ekranda görüntü oluþurken kullanýlan background ýþýklandýrma teknolojisindeki yeniliklerdir. Normalde LCD TV’lerde background aydýnlatma bir floresan ile yapýlýr. Bu floresan televizyon açýldýðý anda yanmaya baþlar ve gönderdiði ýþýk sürekli olarak açýk kalýr. Ekrandaki görüntüyü oluþturan her bir noktacýða ýþýk buradan gönderilir. Siyah renk için ýþýk bilgisi olmamasýna raðmen bu lamba sürekli açýk kaldýðýndan dolayý gerçek siyah rengi elde edemez. Bu da siyah ve beyaz renkler arasýndaki kontrast farkýnýn düþmesiyle sonuçlanýr, tabiyki buda yeterli kalitede olmayan görüntü demekdir. Ayrýca LCD Televizyonlar’daki background aydýnlatma sistemi ile görüntü sinyalinden gelen renklerin yaklaþýk %70-%75’i ekrana yansýtýlabilir. Bütün bunlarýn dýþýnda, background aydýnlatmayý saðlayan floresanýn sürekli açýk kalmasý yüzünden LCD Televizyon’ler LED Televizyonlara göre daha fazla elektrik harcarlar. Siz de bu ihtiyacý gelen elektrik faturanýzda gayet net gözlemleyebilirsiniz. Samsung’un 46 inç’lik UN46B6000 model LED teknolojisine dayalý LED televizyonu yýlda sadece 30 tl lik bir elektrik haramasý yapar. Kontrast oranlarý nedeniyle tercih edilen ancak elektrik tüketimi nedeniyle AB ülkelerinde yasaklanan plasma tv lerin yerine LED tv lerin tercih edilmesi çok normaldir. Aslýnda sizin de anladýðýnýz gibi LED tv ler LCD ekrana sahip ancak arka aydýnlatmasýnda floresan yerine LED ýþýklandýrma teknolojisini kullanan LCD tv lerdir. Plasma ve LCD tv lerden farklý olarak kendilerine özgün bir ýþýk sistemleri vardýr. Bunlarýn dýþýnda LED Televizyonlarda yandan aydýnlatma sistemide mevcuttur bu sistemler oldukça ince olmalarýnýn yanýnda beyaz arka planlý görüntülerde ýþýk o kadar kuvvetli olurki izleyenlerin gözünün kamaþmasýna sebep olabilir. En iyi LED TV modellerini uygun fiyatlarla buradan alabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor