Gizliliðiniz ve güvenli alýþveriþ yapmanýz bizim için önemlidir, güvenlik haklarýnýz prensibimizdir.

1- Aydýnlatma Metni’nin Amacý ve Þirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Kiþisel verilerin korunmasý RETRO BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ. (“Ýstanbul Biliþim”) için önemli bir konudur. Ýstanbul Biliþim veri sorumlusu olarak, 6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum saðlanmasý için iþbu Aydýnlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarýnca müþterilerin Ýstanbul Biliþim tarafýndan gerçekleþtirilen kiþisel veri iþleme faaliyetleri hakkýnda aydýnlatýlmasý hedeflenmekte ve kiþisel verisi iþlenen gerçek kiþilerin (“Ýlgili Kiþi”) eriþimine sunulmaktadýr.

Kiþisel verilerinizin iþlenmesine iliþkin detaylý bilgilere https://www.istanbulbilisim.com yer alan “Kiþisel Verilerin Korunmasý ve Gizliliði” baþlýðý altýndan ulaþabilirsiniz.

2- Müþterilere Ait Kiþisel Verilerin Ýþlenme Amacý:

Size daha iyi hizmet verebilmek amacýyla ve 6698 sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu baþta olmak üzere 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayýlý Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 sayýlý Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüðü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi saðlayacak kiþisel verilerinizi sizlerden talep etmektedir. Bu kiþisel veriler açýk rýzanýza istinaden, þirketimiz tarafýndan sunulan ürün ve hizmetlerin saðlanmasý, satýþý ve sözleþmelerin ifasý, pazarlanmasý, tanýtýmý ve satýþ sonrasý destek hizmetleri süreçlerinin planlanmasý, takibi ve geliþtirilmesi, tarafýnýza çeþitli avantajlarýn saðlanýp sunulabilmesi ve kiþisel olarak size uygun reklam, tanýtým, satýþ, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya bildirimi, müþteri iliþkileri yönetimi, sadakat programý, üyelik iþlemleri süreçlerinin tasarlanmasý ve/veya icrasý, dijital ve/veya diðer mecralarda reklam ve/veya tanýtým ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanmasý ve/veya icrasý, kurumsal iletiþim faaliyetlerinin, müþteri iliþkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müþteri memnuniyeti araþtýrmalarý ve bu kapsamdaki hizmetlerin saðlanmasý amacýyla her türlü iletiþim yapýlmasý, Þirketimiz ile iþ iliþkisi içerisinde olan kiþilerin hukuki ve ticari güvenliðinin temini, iþ baþvurusu ve insan kaynaklarý uygulamalarý için, ve bu kapsamdaki hizmetlerin saðlanmasý amacýyla hukuka ve dürüstlük kurallarýna uygun, doðru ve gerektiðinde güncel, belirli, açýk ve meþru amaçlar için, iþlendikleri amaçla baðlantýlý, sýnýrlý ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya iþlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koþuluyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý çerçevesinde iþlenmektedir. iþlenmektedir.

3- Ýþlenen Kiþisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarýlabileceði:

Müþterilere ait kiþisel veriler, Ýstanbul Biliþim tarafýndan sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kiþileri faydalandýrmak için gerekli çalýþmalarýn iþ birimleri tarafýndan yapýlmasý ve ilgili iþ süreçlerinin yürütülmesi, ticari ve/veya iþ stratejilerinin planlanmasý ve icrasý da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý çerçevesinde gerçek kiþiler veya özel hukuk tüzel kiþilerle, iþ ortaklarýmýzla, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluþlarý ile paylaþýlabilecektir.

4- Kiþisel Veri Toplamanýn Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kiþisel Verileriniz, þirketimizin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarýmýz, iþ iliþkisi içerisinde olduðumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayýcýsý niteliðinde hizmet aldýðýmýz taraflar, anlaþmalý kuruluþlar ve benzeri diðer kanallarý aracýlýðý ile sözlü, yazýlý ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kiþisel verileriniz ayrýca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kiþisel veri iþleme þartlarý ve amaçlarý kapsamýnda ve bu Aydýnlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doðrultusunda iþlenebilecek ve paylaþýlabilecektir.

5- 6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu’nun 11. maddesi gereði haklarýnýz;

Ýstanbul Biliþim’e baþvurarak, kiþisel verilerinizin;

a) iþlenip iþlenmediðini öðrenme,

b) iþlenmiþse bilgi talep etme,

c) iþlenme amacýný ve amacýna uygun kullanýlýp kullanýlmadýðýný öðrenme,

ç) yurt içinde/yurt dýþýnda aktarýldýðý 3. kiþileri bilme,

d) eksik/yanlýþ iþlenmiþse düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen þartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,

f) aktarýldýðý 3. kiþilere yukarýda sayýlan (d) ve (e) bentleri uyarýnca yapýlan iþlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasýran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çýkmasýna itiraz etme,

ð) kanuna aykýrý olarak iþlenmesi sebebiyle zarara uðramanýz hâlinde zararýn giderilmesini talep etme hakkýna sahipsiniz.

6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu madde 11 uyarýnca kiþisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi kimliðinizi tevsik edici bilgi/belgelerle birlikte;

– yazýlý olarak bir dilekçe ile þirket adresimize Ýnsan Kaynaklarý departmaný dikkatine iletebilir,

– þirketimizin web sitesinde kayýtlý Kayýtlý Elektronik Posta (KEP) adresine KEP adresinizden elektronik posta gönderebilir,

– güvenli elektronik imza ya da þirketimize bildirdiðiniz ve sistemimizde kayýtlý elektronik posta adresinizden [email protected] adresine mail atabilirsiniz. Baþvurunuz “Veri Sorumlusuna Baþvuru Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið” “Baþvuru Usulü” baþlýklý 5.maddesi 2.fýkrasýna uygun olarak yapýlmalýdýr. Þirketimiz tarafýndan baþvurunuz deðerlendirilerek, talebinizin niteliðine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandýrýlacaktýr; ancak iþlemin ayrýca bir maliyet gerektirmesi halinde Kiþisel Verileri Koruma Kurulu tarafýndan belirlenecek tarifeye göre tarafýnýzdan ücret talep edilebilecektir.yanýt verilecektir.

6- Kiþisel Verilerin Korunmasýna Ýliþkin Önlemler

Kiþisel verilerin korunmasý Ýstanbul Biliþim için deðerli bir konudur. Ýstanbul Biliþim, kiþisel verilere yetkisiz eriþim veya bu bilgilerin kaybý, hatalý kullanýmý, ifþa edilmesi, deðiþtirilmesi veya imha edilmesine karþý korumak için gerekli önlemleri almakta, kiþisel verilerinizi gizli tutmayý, gizliliðin saðlanmasý ve güvenliði için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayý ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Söz konusu bu taahhüt kapsamýnda gerekli bilgi güvenliði önlemlerini almasýna karþýn, web sitesine ve sisteme yapýlan saldýrýlar sonucunda kiþisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kiþilerin eline geçmesi durumunda, Ýstanbul Biliþim bu durumu derhal sizlere ve Kiþisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7- Kiþisel Verilerinizin Doðru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Kullanýcý/Kullanýcýlar web sitesi üzerinde paylaþtýklarý bilgilerin doðru olmasýnýn ve güncel bir þekilde muhafaza edilmesinin 6698 sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu anlamýnda kiþisel verileri üzerinde sahip olduklarý haklarý kullanabilmeleri ve ilgili diðer mevzuat açýsýndan önemli olduðunu bildiklerini ve yanlýþ bilgi verilmesinden doðacak sorumluluklarýn tamamen kendilerine ait olacaðýný kabul ve beyan etmiþlerdir.

8- Kiþisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonimleþtirilmesi

Ýþbu “Kullaným Þartlarý ve Gizlilik/Kiþisel Verilerin Korunmasý Politikasý ve Aydýnlatma Metni”nda belirtilen amaçlarla iþlenmiþ olan kiþisel verileriniz; 6698 sayýlý Kanun madde 7/f.1’e göre iþlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktýðýnda ve sair mevzuatýn belirlediði süreler geçince tarafýmýzca silinebilecek/imha edilebilecek/anonimleþtirilerek kullanýlmaya devam edilecektir.

9- Gizlilik/Kiþisel Verilerin Korunmasý Politikasý ve Aydýnlatma Metni’nde Yapýlacak Deðiþiklikler

Ýstanbul biliþim iþbu “Kiþisel Verilerin Ýþlenmesine Ýliþkin Aydýnlatma Metni”nde deðiþiklik yapabilir. Bu deðiþiklikler, deðiþtirilmiþ yeni metnin https://www.istanbulbilisim.com/ sitesine konulmasýyla birlikte derhal geçerlilik kazanýr.

yükleniyor