Güvenli alýþveriþ burada! Ýçiniz rahat olsun, online alýþveriþin güvenli adresindesiniz. Sitemizden yapacaðýnýz alýþveriþlerde yüksek güvenlik standartlarý geçerli. Rapid SSL Güvenlik Sertifikasý, Compliance ve 3D Secure servisleri sayesinde güvenliðinizi riske atmadan sitemizde özgürce alýþveriþ yapabilirsiniz. Kredi Kartý Güvenliði www.istanbulbilisim.com sitesinde kredi kartýyla yapacaðýnýz alýþveriþlerde güvenliðiniz için her zaman en son teknolojileri ve en iyi servis saðlayýcýlarý kullanýr. Kiþisel bilgilerinizi girdiðiniz her sayfada tarayýcýnýzýn altýnda bir kilit vardýr. Bu kilit, tarayýcýnýzla gönderdiðiniz hiçbir bilginin üçüncü þahýslarca görünmeden bankanýza iletileceðinin iþaretidir.
www.istanbulbilisim.com sitesi kiþisel bilgilerinizi, kart numarasý ve þifrelerinizi kayýt etmez, saklamaz.
Rapid SSL Güvenlik Sertifikasý www.istanbulbilisim.com web sitesi, SSL güvenlik sertifikalarýnýn yüksek standardý olan Rapid SSL 128 sertifikasýna sahip bir alýþveriþ sitesidir. Bu sertifikaya sahip olmak isteyen tüm firmalar gibi, Web sitemiz çok sýký güvenlik prosedürlerinden geçerek Rapid SSL ile bilgi güvenliðinizi saðlamýþtýr.
SSL Sertifikasý Nedir? SSL kelimesinin açýlýmý (Secure Sockets Layer) dýr. SSL sitenin güvenliðini deðil siteyi ziyaret eden kullanýcýlarýn bilgilerinin güvenliðini saðlamaktadýr. Kullanýcý, siteyi ziyaret ettiðinde kendi kontrolünde olmayan bir baðlantý tipi kullanýyorsa ve https protokolünü kullanmýyorsa kullanýcý bilgileri, kredi kartý bilgileri vb. unsurlarýnýn ikinci bir kiþinin eline geçmesine olanacak saðlamýþ olur.
SSL Sertifikasý Çalýþma Prensibi SSL Public Key/Private Key adý verilen anahtarlarýn kullanýmýna dayalý bir þifreleme yöntemidir. SSL þifrelemesinde 2 adet anahtar kullanýlýr. Bu anahtarlar, dijital olarak kodlanmýþ yazýlýmlardýr ve bir anahtarýn kilitlediði veriyi, sadece diðeri açabilir. Anahtarlarýnýzý yarattýktan sonra (bu iþlem tamamen otomatiktir), anahtarlardan biri (private key) sitenizde kalýr. Diðer anahtar (public key) ise, siteye baðlantý kurmak isteyen kiþilere gönderilir. Siteye baðlantý kurmak isteyen kiþi, public key ile göndermek istediði mesajý güvence altýna alýr ve sitenize gönderir. Bu bilgi, sitenize ulaþýrken yolda ikinci bir kiþinin eline geçse bile, þifrenin çözülebilmesi için sizde kalan private key gerekmektedir. Kullanýlan SSL yönteminin karmaþýklýðýna göre (40 bit, 128 bit) þifre ikinci bir kiþinin eline geçse bile, bu bilginin çözülmesi çok ileri tekniklerle dahi çok uzun zaman alacaktýr.
3D Güvenlik Sistemi Ýnternet üzerinden kredi kartý ve banka kartýyla yapýlan alýþveriþ iþlemlerinin güvenliðinin artýrýlmasý için geliþtirilmiþ bir sistemdir. Visa ve MasterCard’ýn geliþtirdiði bu "güvenli sanal alýþveriþ" çözümleri ile hem kart sahipleri hem de üye iþyerleri sahtekarlýklara karþý güvence altýna alýnmýþtýr. Verified by Visa ve MasterCard SecureCode logolarý bulunan sanal iþyerlerinden yapýlan online alýþveriþler Visa ve güvencesi altýndadýr

3D Güvenlik Neden Güvenlidir? 3D Güvenlik sisteminde, sanal ödeme iþlemi gerçekleþirken, banka tarafýndan kart sahibine sadece kendisinin bildiði ödeme þifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliði doðrulanmaktadýr. Yetkisiz kiþilerin kartlarýný internet ortamýnda kullanmasý engellenmektedir

3D Güvenlik Nasýl Ýþler? Kart sahibi, kartýný internet bankacýlýðý kanalýyla bankasýna kaydettirir. Kartýna baðlý bir þifre ve bir güvenlik soru – cevabý tanýmlar. Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal iþyerinde alýþveriþini yapar ve ödeme bölümüne geçer. Kart sahibinin karþýsýna, bankasý tarafýndan, iþlem þifresini ve kiþisel güvenlik mesajýný soran bir pop-up ekran açýlýr. Kart sahibi þifresini girerek iþleme devam eder. Þifre, banka tarafýndan doðrulanýnca iþlem tamamlanýr 3D Güvenliðin kazandýrdýklarý? Koruma: Uluslararasý Güvenlik Platformu, mevcut kart bilgilerinizi, kendinizin belirleyeceði þifreniz ve kiþisel güvenlik cümleniz ile korumaya alýr. Kolaylýk: Sizden baþka hiç kimse katýlýmcý internet maðazalarýndan sizin kartýnýzla alýþveriþ yapamaz. Uluslararasý Güvenlik Platformu þifrenizi sadece siz bilebilirsiniz. Kolay Kayýt: Sisteme kayýt olmak internet üzerinden çok kolaydýr. Kolay Kullaným: Kayýt olduktan sonra, Uluslararasý Güvenlik Platformu inanýlamaz derecede kolay kullanýlýr. Tek yapmanýz gereken ödeme sýrasýnda þifrenizi girmek Kredi kartýnýzý 3D güvenlik sistemine taþýmanýz son derece kolay! Kartýnýzýn ait olduðu banka 3D Güvenlik uygulamasýný destekliyor ise ister alýþveriþ öncesinde ister alýþveriþ sýrasýnda açýlacak olan 3-D Güvenlik penceresi aracýlýðýyla sisteme kayýt olabilirsiniz. Kayýt sýrasýnda, yalnýzca 3D Güvenlik iþlemlerde kullanacaðýnýz bir þifre ile kiþisel bir mesaj tanýmlamanýz gerekmektedir. Kayýt olduktan sonra alýþveriþ iþleminize kaldýðýnýz yerden devam ederek iþlemi güvenli bir biçimde tamamlayabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor