Ürün Filtresi
Kelime Arama Filtresi
 
Ýþletim Sistemi Versiyonu
Çift Sim Kart Desteði
Mobil Baðlantý Hýzý
Batarya Kapasitesi
Dahili Hafýza
Arka Kamera Çözünürlüðü
Ekran Boyutu
RAM Kapasitesi
Ön Kamera Çözünürlüðü
Arttýrýlabilir Hafýza
Model
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
iphone 11
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Cep telefonu modelleri ve en ucuz akýllý cep telefonu fiyatlarý

Apple iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi telefon fiyatlarý en yeni cep telefonu modelleri ayrýca taksitli telefon satýþý Ýstanbul Biliþim’de

298 adet ürün listelendi.
298 adet ürün listelendi.

Cep Telefonu Markalarý Ucuz Fiyatlý Modelleri:

Günümüzde cep telefonu sadece bir iletiþim aracý deðil, ayný zamanda bilgisayar olarak kullanýlmaktadýr. Bu nedenle cep telefonu alýrken dikkat edilmesi gereken bazý özellikler vardýr. Pek çok kiþi bir telefon almadan önce boyutuna karar verir ve almayý düþündüðü boyutun da en hafifini tercih eder. Sürekli yanýnýzda taþýyacaðýnýz için aðýrlýk çok önemlidir. Uygulamalarý çok kullanýyor ve oyunlarla çok takýlýyorsanýz ekraný büyük bir akýllý telefon seçmenizde fayda var. Bir diðer özellik batarya. Bu konu da seçim yapma þansýnýz pek yok. Neredeyse tüm akýllý telefonlarýn kronik sýkýntýsý pilinin çabuk tükenmesidir. Bunun ana nedeni uygulamalarýn ve oyunlarýn sürekli kullanýlmasýdýr. Neredeyse her gün þarj etmek zorunda kaldýðýmýz akýllý cep telefonlarý için powerbank yani mobil þarj cihazý piyasasý oluþmuþtur. Cep telefonu fiyatlarýný en çok etkileyen özelliklerin baþýnda iþlemci gelir. Buna paralel cep telefonunun ramine de dikkat etmeniz gerekir. Cep telefonlarýnýn ilk çýktýðý yýllarda büyük ve aðýr iken sonraki zamanlarda giderek küçülmüþtür. Akýllý telefonlara geçildikten sonra telefonlar yeniden büyümeye ve ekranlarý geniþlemeye baþlamýþtýr. Eðer çok fazla uygulama indiriyor ve fotoðraf ile video çekimleri yapýyorsanýz hafýzasý büyük bir telefon almalýsýnýz. Veya cep telefonunuza uygun micro sd kart hafýza kartý almalýsýnýz. Ekran çözünürlüðünün yanýnda kamera kalitesi de çok önemlidir. Fotoðraf ve video çekimlerinde kameranýn kalitesinin yüksek olmasý gerekmektedir. Flash ýþýnýnýn da kalitesine dikkat etmelisiniz. Son zamanlarda 4G yada 4,5G desteði olan telefonlar tercih edilmeye baþlanmýþtýr. Pek çok ülkede kullanýlan 4G LTE ülkemizde de kullanýlmaya baþlanmýþtýr. 4G ye dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi diyebiliriz. Baðlantý hýzý 100 Mpbs, wi-fi aðlarýnda ise 1Gbps þeklindedir. Tüm 4.5G uyumlu akýllý cep telefonlarýný web sitemizden bulabilirsiniz.Cep telefonlarýnda Android, iOS ve Windows Phone gibi iþletim sistemleri kullanýlmaktadýr. Dünyada en çok kullanýlan Android Google tarafýndan geliþtirilmektedir. Android Linux tabanlý bir yazýlýmdýr. Google Play Store isimli maðazasýndan da uygulamalar indirilebilmektedir. Uygulama arþivi en geniþ maðazadýr. Play Store daki uygulamalarýn büyük çoðunluðu ücretsizdir. Açýk kaynak kodlu olmasý bir dezavantaj olmasýndan dolayý pek çok kullanýcý bu sebeple iOS u tercih etmektedir. iOS Apple’ýn geliþtirdiði bir iþletim sistemi olup kaynak kodu kapalýdýr. Bu iþledim sistemi sadece Apple markasýnda kullanýlýr ve baþka hiçbir markada bulamazsýnýz. AppStore isimli maðazadan dilediðiniz uygulamalara eriþebilirsiniz. Aradýðýnýz uygulamalarýn alternatifleri son zamanlarda artmýþtýr. En büyük dezavantajjý dýþarýdan uygulama yükleyemezsiniz. Güvenlik konusunda ise iOS un eline kimse su dökemez! Windows Phone, Microsoft tarafýndan geliþtirilmiþ Windows Mobile da kullanýlan bir iþletim sistemidir. Ancak dünyadaki pazar payý %3 civarýndadýr. Bu alanda pazar lideri Android’dir. Dünyada en çok satýlan Apple iPhone cep telefonudur. Ýkinci sýrada Samsung cep telefonu, ardýndan da Huawei cep telefonu gelmektedir. Global pazarda Sony cep telefonu markasýný ilk 5 te görmek mümkün deðil. Ülkemizde General Mobile, Xiaomi, HTC, Lenovo, Asus ve LG gibi cep telefonu markalarý da satýlmaktadýr. Yerli markalardan Vestel cep telefonu ve Casper cep telefonu modellerini sayfamýzdan inceleyebilirsiniz. Cep Telefonu Alýrken; herhangi bir modele karar verirken o model hakkýnda kullanýcýlarýn yapmýþ olduðu yorumlar karar vermenizi saðlayacaktýr. Cep telefonu modelini almýþ kullanmýþ diðer insanlarýn tecrübelerinden faydalanabilirsiniz. Siz de baþka insanlara yardýmcý olma adýna sayfamýzdaki modellere yorum yazabilirsiniz.   Cep telefonlarý ile birlikte ekran camýnýn oluþabilecek darbelere veya çizilmelere karþý dayanýklýlýðýný arttýrýcý bir takým ekran filmleri vardýr. Bazýlarý kalýn olduðundan “kýrýlmaz ekran koruyucu” adýyla satýlmaktadýr. Bunun dýþýnda kapak, kýlýf gibi gerek kasa kýsmýný koruyucu gerekse dekoratif aksesuarlar da edinebilirsiniz. Cep telefonunuzu ara sýra temizlemenizde fayda var. Bunun için bazý temizleme spreyleri de kullanabilirsiniz. Temizleme solüsyonlarýný doðrudan telefonunuza sýkmamanýz gerekmektedir. Spreyi telefonunuzu sileceðiniz beze uyguladýktan sonra telefonunuzu silip daha sonra kuru bir bez ile tekrar siliniz ve kurulayýnýz. Cep telefonunuz ile birlikte kullanabileceðiniz akýllý saatleri de sayfamýzda bulabilirsiniz. Yeni Cep Telefonu Modelleri2018 yýlýna damga vuran Apple iPhone 8, Apple iPhone X ve Samsung Galaxy Note 8 modelleri ön planda oldu. Apple ve Samsung bu modellerin üstüne bir de Galaxy Note 9, Galaxy S9, iPhone Xs, iPhone 9, iPhone Xs Plus modellerini piyasaya sürdü.Ýstanbul Biliþim olarak en uygun cep telefonu modellerini iyi fiyat ve hýzlý kargo avantajlarý ile sunmaktayýz. Tüm markalar 2 yýl garantili olup ekstra garanti paketi alarak bu süreyi uzatabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor