Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

"cep telefonu fiyatlarý" etiketli ürünler

Seçilen opsiyonlar:

Etiket: cep telefonu fiyatlarý

942 adet ürün listelendi.
942 adet ürün listelendi.

Cep Telefonlarý Fiyatlarý

Teknolojiyi yakalayabilmek çok zorlaþtý artýk zamanýn ilerisinde daha yenisine alýþmadan daha bir yenisini çýkýyor ve bu durumda teknolojiye ayak uydurmayý saðlamakta güçlük çektiðimizi söyleyebiliriz. Teknolojinin geliþmesi ile insanlarýn hayatlarýndaki günlük rutin iþleri de kolaylaþmýþ oldu. Telefonlarýn eski boyutlarýndan çýkýp insanlarýn cebine girecek kadar küçülmesi en son teknoloji olarak görülmektedir.  Bu sayede insanlarýn iletiþim gücü artmýþ, insanlara ulaþmak daha kolay olmuþtur. Bu sayede iletiþim sektörü daha geliþmiþ ve insanlarýn ihtiyaçlarýný gidermeye devam etmektedir. Geliþen teknoloji, bilgisayar ile telefonu harmanlayarak insanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek için cep telefonlarýný taþýnabilir bilgisayar haline getirmiþ birçok iþlemini cep telefonuyla yaptýklarý görülmektedir. Bunlar; e-posta göndermek, dosyalar hazýrlamak, resimler düzenlemek gibi birçok iþlemi yapabilmektedir. Bu kadar geniþ bir yelpazeye sahip bir cihazýn fiyatý ise rekabetin çok olmasýndan dolayý farklýlýk göstermektedir. Cep telefon fiyatlarý genellikle 500 TL’den baþlayan fiyatlar ile tüm satýþ noktalarýnda bulabilirsiniz. Peki, sizin için iyi bir cep telefonu alabilmek için neler yapmanýz gerekir onlardan kýsaca bahsedelim.

Cep Telefonu Alýrken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle cep telefonu alýrken bazý hususlara dikkat edilmesi gerekir fakat bunlara dikkat etmeyenlerin sonrasýnda yeni bir cihaz alma durumunda kalabilirler. Cep telefonlarý fiyatlarý araþtýrma yaparken dikkat edeceðiniz en önemli unsurdur. Örneðin, ayný özelliklere sahip bir cihazýn farklý bir marka ile daha fazla satýlabilir bunun için gerekli piyasa analizi yapýlmalýdýr. Ýkinci bir etken ise ihtiyaçlarýnýz yönünde bir telefon almanýz size daha mantýklý gelecektir. Þayet oyun oynamadan bir sadece iletiþim ve birkaç bilgisayar iþinizi telefondan halletmek istiyorsanýz düþük bütçeli telefonlar sizin iþinizi görecektir. Bunlar ortalama 800-1000 TL arasýnda deðiþmektedir. Ama tam bir oyun severseniz size yüksek iþlemci ve çekirdeði olan bir cihaz gerekir. Cihaz seçmek için öncelikle þunlara dikkat etmelisiniz,

o        Fiyat

o        Marka

o        Ýhtiyaç

o       Özellikleri

o        Kullanýþý

Bu maddeleri göz önünde bulundurmanýz gerekir. Cep telefonlarý artýk günümüzde herkesin kullandýðý ve temel ihtiyaç ürünleri arasýnda yer almaktadýr. Piyasada birçok firma bulunmaktadýr ve bu konuda rekabet yoðun olduðu için telefon firmalarý kendi aralarýnda çok sýký reklamlar yaparak ve tanýtýmlar yaparak kullanýcýlarýna ulaþmayý ve yeni kullanýcýlar çekmeyi hedefliyor.

Cep Telefonu Modelleri

 

Birbirinden farklý ve yüksek modelleri çýkartarak kullanýcýlara yeni ürünler tanýtan bir çok firma bulunmaktadýr. Bu firmalardan birisi de Samsung firmasýdýr geliþtirmiþ olduðu teknoloji ile telefonlarda üst düzey teknoloji kullanýlmaktadýr. Samsung firmasý üretmiþ olduðu cep telefonlarý ile piyasada büyük bir pasta dilimine sahiptir. Yapmýþ olduðu ar-ge çalýþmalarý ile kullanýcýlarýný arttýrmaktadýr. Telefon devi olan bir diðer marka da Apple firmasýdýr. Vermiþ olduðu hizmet ile telefon kullanýcýlarýna en son teknoloji kendi üretmiþ olduðu yazýlýmý vermektedir. Cep telefonlarý fiyatlarý bu iki firmanýn telefon modellerine göre deðiþkenlik göstermektedir. 

yükleniyor
yükleniyor