Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Cep telefonu kaskosu cepkask notebook ve televizyon için kasko fiyatý

Cepkask her marka, model cep telefonuna hizmet veren ve kullanýcý hatalarýný kapsayan Türkiye’nin ilk ve tek kapsamlý Cep telefonu hizmet paketidir. Hýrsýzlýklar da dahil tüm kullanýcý hatalarýný kapsar. (Kýrýlma, sývý temasý, hýrsýzlýk, gasp, kapkaç, yüksek voltaj, doðal afetler. Marka ve model ayýrmadan faturalý ve yeni cep telefonlarýna 1 yýl boyunca sertifika þartlarýnca hizmet vermektedir.

6 adet ürün listelendi.
6 adet ürün listelendi.
  • 1

Cepkask Nedir? Neden Cep Telefon Kaskosu Almalýyým?

Cepkask Cep Telefonu Hizmet paketi günümüzde yaþadýðýmýz mobil dünya da cep telefonlarýnýzýn kullanýmdan dolayý doðabilecek zararlarýnda kýrýlma, sývý temasý, yüksek voltaj, hýrsýzlýk, gasp ve kapkaç gibi pek çok riske karþý koruma altýna alan geniþ kapsamlý ve “kiþiye özel” bir paket sigorta hizmet uygulamasýdýr. Telefonunuzun kullanýlamaz hale geldiði kýrýlma ve sývý temasý gibi her zaman baþýmýza gelebilecek durumlarda yüksek ekran ve tamir masraflarýndan dolayý sizi maðdur edebilir. Ayrýca cihazýnýzýn hýrsýzlýk yoluyla evinizden iþyerinizden çalýnmasý, veyahut gasp veya kapkaça uðramanýz nedeniyle gelirinizden mahrum olabilirsiniz. Cepkask Güvence ve Hizmet Paketi ürünü ile sizi buna benzer oluþabilecek birçok yükten kurtarýr. Cepkask Hizmet Paketi ürünü satýn alma esnasýnda müþteri tarafýndan alýndýktan sonra birçok durum için güvence sunmaktadýr. Düþme, Çarpma, kýrýlma, sývý temasý, yüksek voltaj, hýrsýzlýk, gasp ve kapkaç durumlarýnda cep telefonunuzun bu gibi risklerden teminat altýna alýnmasý Cepkask Hizmet Paketi kapsamýndadýr. Ayrýca Cepkask Paketi kapsamýnda müþterimizin hayatýný kolaylaþtýracak ve herhangi bir ek ücret istemeden verilen asistans ve danýþmanlýk hizmetlerini de bir arada sunuyoruz. Sizde mobil cihazýnýzýn baþýna bir þey gelmeden CepKaskýnýzý yaptýrýn.Cepkask her marka, model cep telefonuna hizmet veren ve kullanýcý hatalarýný kapsayan Türkiye’nin ilk ve tek kapsamlý Cep telefonu hizmet paketidir.• Cepkask, üretici garantisi dýþýnda kalan ve hýrsýzlýklar da dahil tüm kullanýcý hatalarýný kapsar. (Kýrýlma, sývý temasý, hýrsýzlýk, gasp, kapkaç, yüksek voltaj, doðal afetler )Bunun yanýnda danýþmanlýk, teknik destek, hukuki destek, kurulum, yazýlým güncelleme, lojistik ve teknik servis hizmetleri de paket içerisinde verilmektedir.• Cepkask, marka ve model ayýrmadan faturalý ve yeni cep telefonlarýna 1 yýl boyunca sertifika þartlarýnca hizmet vermektedir.• Cepkask sýfýr faturalý veya en fazla 10 gün önce alýnmýþ faturalý cep telefonlarýna alýnabilir.• Cepkask zarfý içerisinde sertifikasý vardýr ve müþteri haklarýný ve yükümlülüklerini bilmesi açýsýndan detaylý okumalý ve kaskoyu alýr almaz aktivasyonunu gerçekleþtirmelidir.Ayrýca Cepkask sertifikasý ve seri numaralý ambalajý 1 yýl boyunca hasar durumlarýnda kullanýlmak üzere muhafaza edilmelidir.• Cepkask hizmeti tüm kullanýcý hatasý hasarlarýnda hasarlý telefonun gerekli evraklarla beraber eksiksiz Cepkask A.Þ ye kargo ile ulaþtýrýlmasý, Hýrsýzlýk ve gasp kapkaç gibi durumlarda ise savcýlýk veya karakol zaptýnýn iazý ile baþlar.• Cepkask müþterileri bir hasar halinde http://www.cepkask.com/Hasar/ hasar ihbarlarýný beklemeksizin online yapabilir soru öneri ve þikayetlerini [email protected] mail adresinden veya 0(212) 639 54 54 numaralý telefondan iletebilir.
yükleniyor
yükleniyor