Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Dyson süpürge fiyatlarý en ucuz ve taksitli dyson süpürgeler

Dyson Süpürgeleri en yeni modeller en uygun fiyat ve indirimler ve taksit avantajlarý ile istanbul biliþim’de…

14 adet ürün listelendi.
14 adet ürün listelendi.
  • 1

Dyson Süpürge Modelleri

1978 yýlýnda James Dyson, elektrik süpürgesinin performansýnýn zamanla azaldýðýný farketti. Süpürgesinin parçalarýný sökünce, toz torbasýnýn týkandýðýný ve bunun da emiþ gücü kaybýna neden olduðunu keþfetti. Faikasý için ürettiði, boya partiküllerini kuvvetli santrifüj ile havadan ayrýþtýran siklon kulesi  prensibi elektrikli süpürgelerde de çalýþabilir miydi? Ýþe koyularak 5 yýl boyunca  5127 prototip üretti ve dünyanýn ilk toz torbasýz süpürgesini icat etti. Dyson makineleri yapýsal bir bütünlüðe sahiptir. Tüm makineler güçlü ve hafiftir. Geliþmiþ geometri bilgisi ve çýðýr açan malzemelerle Dyson mühendisleri, daha az malzeme ile daha güçlü makineler üretti. Dyson süpürgelerin toz torbasý yoktur ve makineler ömür boyu dayanýklý, yýkanabilir filtreye sahiptir. Toz torbasý bulunmadýðýndan ve filtre yýkanabilir olduðundan Dyson süpürgeler size ekstra bir maliyet açmaz.Dyson süpürgeler, polis kalkanlarýnda ve motor kasklarýnda kullanýlan, polikarbonat ABS malzemesinden üretilmiþ. Saðlamlýklarý 50.000 saat boyunca 500 ayrý testten geçerek ömür boyu kullanýma uygun olduðu þeklinde kanýtlanmýþ. Günümüzdeki pahalý birçok elektrik süpürgesinde maalesef kaliteli malzeme kullanýlmadýðýndan 5-6 ay içinde ürün arýzalanmakta ve kullanýlamaz hale gelmektedir. Dyson bunlarýn aksine fiyatýnýn hakkýný fazlasýyla vererek bizden tam not alýyor. Yüksek verimli siklonlar, toz torbalý ya da filtreli diðer elektrikli süpürgeleri týkayan polen kadar küçük mikroskobik tozlarý, küf ve bakterileri yakalar. Diðer süpürgeler genellikle yetersiz ve verimsiz siklonlara sahiptir. Bu siklonlar polen ve küf gibi küçük mikroskobik partikülleri doðrudan filtrelerine gönderirler. Eðer makine hava sýzýntýsýna karþý düzgün þekilde tasarlanmamýþsa, bu mikroskobik partiküller tekrar evinizdeki havaya salýnýrlar. Dyson ýn verimli siklonlarý hava sýzýntýsýný önlemek amacýyla tasarlanmýþtýr.  Dyson süpürgelerinde patentli siklon teknolojisi kullanýlmýþtýr. Kuvvetli santrifüj ile toz ve kir, hava akýmý ile ayrýþtýrýlýr ve hazneye gönderilir. Diðer süpürgelerin aksine temiz hava çýkýþý saðlanýr. Dyson silindir ve dikey süpürge modelleri alerji rahatsýzlýðý olan kiþiler için onaylanmýþtýr. Dyson süpürgeler yüksek verimli siklonlara ve hava sýzdýrmayan yapýya sahiptir. Bu sayede evinizde temizlik yaparken soðuk havalarda camlarý açmanýza gerek kalmaz  ve evinizin havasýnda hissedilebilir ferahlýk duyarsýnýz. Özellikle astým hastalarýna, polene ve toza  karþý alerjik rahatsýzlýðý olan kiþilere Dyson süpürge almalarýný öneririz.Çoðu zaman süpürgelerin temizleme aparatlarýnýn farklý zemin türlerine göre manuel olarak ayarlanmasý gerekmektedir. Ayarlanmadýðý zaman , baþlýk ve zemin arasýnda boþluk kalýr ve bu da emiþ gücünü azaltýr. Dyson modellerinde garip tuþlara ya da butonlara basmanýza gerek yoktur, Dyson temizleme baþlýklarý son teknoloji ile tasarlanan aktif taban plakasý ile ( bu plaka sayesinde farklý zemin türleri ile baþlýk arasýnda, emiþ gücünü azaltarak  veya arttýrarak otomatik olarak temas saðlanýr) emiþ gücü sýzýntýsý olmadan farklý zemin türlerine göre kendi kendini ayarlar. Fýrçalar tozu ve kiri sert zeminlerden zarar vermeden temizler. Halýyý temizlemek için kullanýlan naylon kýllara ek olarak, fýrçalarýnda anti statik karbon fiber kýllardan oluþan bir þerit bulunur. Bu kýllar, sert zeminlere yapýþan ince tozlarý temizler. Sabitlenmiþ tekerlekler köþeleri dolanmak için tasarlanmamýþtýr. Yalnýzca top þeklinde bir gövde köþeleri kolaylýkla dönebilir. Top ekseni etrafýnda hareket ettirildiðinde, daire etrafýnda dönerek mükemmel yönlendirme kabiliyeti saðlar. Makinanýn önemli parçalarý topun içine sýðdýrýlacak þekilde tasarlanmýþtýr. Buda makineye aerodinamik bir görüntü kazandýrarak zor alanlardan kolaylýkla geçmesini saðlar ve düþük aðýrlýk merkezi sayesinde makine elde taþýmak için hafiftir.Dyson Elektrikli Süpürge FiyatlarýDyson elektrik süpürgenin fiyatý biraz yüksek gelebilir. Ama malzeme kaliteleri, tasarýmlarý, kullandýðý teknolojiler bakýmýndan fiyatýnýn oldukça üstünde bir performans sergilemektedir. Bir kere alayým, uzun yýllar kullanayým derseniz kesinlikle saðlýðýnýz ve bütçeniz için Dyson elektrikli süpürgeleri öneririz. Sayfamýzda ayný model adýnda, fakat fiyat olarak farklýlýk gösteren modellerin arasýndaki fark (DC52 TOTAL ANIMAL ve DC52 TOTAL PARQUET gibi); içerisinden çýkan baþlýklarýn farklý olmasýndan kaynaklanmaktadýr. Animal modellerinden turbo fýrça baþlýk, Parquet modellerinden parke baþlýðý çýkmasý gibi. Sitemizden avantajlý taksit imkanlarý ve belirli modellerde ayný gün kargo ile yeni Dyson süpürgenizi satýn alabilir veya bizzat maðazalarýmýza uðrayýp Dyson süpürgenizi satýn alabilirsiniz. Tüm Dyson süpürgelerde taksit imkanlarý vardýr. Pek çok Dyson modeli ayný gün kargoya verilmektedir.
yükleniyor
yükleniyor