Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Fitness kondisyon aletleri, koþu bandý fiyatlarý, kondisyon cihazlarý

363 adet ürün listelendi.
363 adet ürün listelendi.

Evde Spor Yapmak Ýçin Hangi Spor Aletleri Kullanýlmalý?

Yaz aylarý yaklaþýnca bilindiði gibi birçok kiþide zayýflama, kilo verme ve fit olma isteði oluþuyor. Vakti olanlar spor salonlarýnda veya dýþarýda spor faaliyetlerini gerçekleþtirirken, vakti olmayanlar ise; evlerinde spor yapmayý düþünüyorlar. Tabi bunun için de bir spor aleti sahibi olmak, olmazsa olmazlardan.Evde spor yapmayý düþünen insanlar genelde, iþten güçten spor salonuna gitmeye vakit bulamayan kesimden veya spor salonuna yazýldýktan sonra çok istemesine raðmen yine vakit bulamadýðý için gidemeyenlerden oluþuyor. Evde spor yapmak içinse spor aleti almak istendiði zaman insanlar hangi aleti alacaðýný bilmediði için kendisine uymayan spor aletini alýp, yanlýþ bir baþlangýç yapýyorlar.Koþu BandýEvde kullanmak için spor aleti denilince akla ilk gelen koþu bandý oluyor. Koþmak, daha kolay ve bütün vücudu çalýþtýran komple bir spor faaliyeti olduðu için ilk olarak koþu bandýna yöneltiyor. Eðer bir koþu bandý almayý düþünüyorsanýz, aldýðýnýz aletin tartan denilen yumuþatýcý sisteminin bulunmasýna dikkat etmek gerekiyor. Yumuþatýcýsý olmayan koþu bantlarýnýn kullanýmýnýn kalça, diz ve ayak bileði eklemlerine daha fazla yük binmesine neden olabildiðinden bu bölgelerde zorlanmadan kaynaklý travmalar olabiliyor.Her koþu bandýnýn kaldýrabileceði taþýma kapasitesi vardýr. Bu nedenle koþu bandý satýn alýrken öncelikle, mutlaka taþýma kapasitesini öðrenin, kilonuza uygun modellere bakýn. Ayrýca, eðim, süre ve hýzýnýn da kiþinin kas gücü, uzunluðu, eklem pozisyonu, tendon ve bað yapýsýna göre ayarlanmasý gerekiyor. Yürüyüþ alaný ne kadar geniþ olursa, koþu bandý üzerinde hareket etmeniz de o kadar kolay olur. Koþu bandý model ve çeþitlerini sitemizde görebilir. Taksitli ve uygun fiyatla sipariþ verebilirsiniz.Kondisyon BisikletiFarklý boyutlara, özelliklere ve modellere sahip olan kondisyon bisikletlerinden verimli bir sonuç alabilmek için doðru olan alternatifi seçmek gerekiyor. Kondisyon bisikletleri üç ana modelden oluþuyor.Dikey Kondisyon Bisikleti: Opsiyonel olarak bilgi ekraný içerebilirler, ön kýsýmlarý sabittir, bacak kaslarýný ve karýn kaslarýný eþit miktarda çalýþtýrýrlar. Bir diðer model ise yatay kondisyon bisikletleri. Yine opsiyonel olarak bilgi ekraný içerebilirken, sýrt kýsmýnda bir dayanak olur. Yatay kondisyon bisikletleri en çok bacak kaslarýný çalýþtýrýrlar.Eliptik Bisiklet: Bu tür kondisyon bisikletleri diðerlerinin aksine oynar ön taraftan oluþur. Bacaklarýn çalýþmasýyla birlikte kollarý da çalýþtýrýr. Opsiyonel olarak oturma koltuðuna sahip olabilirler. Eliptik bisikletlerde yüklü efora çýkarsanýz tüm vücut kaslarýnýzý çalýþtýrýrsýnýz.Eliptik ve dikey kondisyon bisiklet seçeneklerini de sitemizde uygun fiyat ve seçeneklerle bulabilirsiniz.Evde spor yapanlar için en çok tercih edilenler yukarýda saydýðýmýz bisiklet ve koþu bantlarý olsa da bir de ev için step aletleri var.Stepper: Dýþarýda yürüyüþ yapmak için yer ve vakit imkaný olmayanlar için ideal bir spor aletidir. Koþu bantlarýndan da kondisyon bisikletlerinden de ucuzdur. Basen kaslarýný çalýþtýrdýðý için, selülitlerden kurtarýr ve bacaklarý sýkýlaþtýrýr. Destekli ve desteksiz olmak üzere iki modelden oluþur. Destekli modellerinde kolunuzu koyup tutunacaðýnýz bir boynuzu bulunurken, desteksiz modelde bu boynuz bulunmaz. Ancak desteksiz olan modeller daha küçük ve daha ekonomiktir. Ayrýca yine desteksiz modellerin sað ve sol taraflarýnda kollarý çalýþtýran güçlü bir lastiði vardýr ve adým bastýkça kollarýnýzý da çalýþtýrabilirsiniz.Evde spor yapmak için birçok spor aleti mevcut. Barfiks demirinden halterine, mekik çekme aletinden tutunda aðýrlýk kaldýrmaya kadar seçenekler uzar da uzar. Size tavsiyemiz evde kendi baþýnýza spora baþlamadan önce mutlaka bir uzman yönlendirmesi alýn. Aksi taktirde, vücudunuza uymayan bir spora kalkýþýrsanýz kaslarýnýzda travmaya yol açabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor