Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook

Kiþisel Veri ve Çerez (Cookie) Koruma Politikasý

Gizliliðiniz ve güvenli alýþveriþ yapmanýz bizim için önemlidir, güvenlik haklarýnýz prensibimizdir.

RETRO BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ Sahipliðinde online müþterilerine hizmet veren (“www.istanbulbilisim.com”) sitesi ziyaretinde alýnan Kiþisel Veriler, 6698 sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak iþlenmekte ve muhafaza edilmesine de büyük önem atfetmekteyiz. Ayný zamanda müþteri ziyaretlerinde yapýlan alýþveriþ sonucu Kredi Kart Güvenliði ve yine yapýlacak ziyarette Çerez (Cookie) kullanýmýný güvenilir hizmet anlayýþý çerçevesinde; bilgiyi en doðru, en iyi þekilde korumak olduðunun bilincindeyiz. Sizlere karþý olan sorumluluðumuz doðrultusunda gizlilik politikamýzý aþaðýda izah edildiði surette ve mevzuat tarafýndan emredilen sýnýrlar çerçevesinde iþlemekteyiz.

Kiþisel Veriler

RETRO BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ (Ýstanbul Biliþim) olarak kiþisel verilerinizin güvenliði hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

(“www.istanbulbilisim.com”), belirli ve açýklamasý yapýlan kiþisel veriler toplayabilir. Aþaðýda, toplanan kiþisel verilerin nasýl ve ne þekilde toplandýðý, bu verilerin nasýl ve ne þekilde korunduðu belirtilmiþtir.

Üyelik veya Maðazamýz üzerindeki çeþitli form ve anketlerin doldurulmasý suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takým kiþisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) web sitemizde üyelik ve fatura bilgileri olarak toplanmaktadýr.

Maðazamýz üzerinden veya e-posta ile gerçekleþtirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafýndan maðazamýza elektronik ortamdan iletilen kiþisel bilgiler, Üyelerimiz ile yaptýðýmýz “Kullanýcý Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda üçüncü kiþilere açýklanmayacaktýr.

Sistemle ilgili sorunlarýn tanýmlanmasý ve verilen hizmet ile ilgili çýkabilecek sorunlarýn veya uyuþmazlýklarýn hýzla çözülmesi için, firmamýz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadýr. IP adresleri, kullanýcýlarý genel bir þekilde tanýmlamak ve kapsamlý demografik bilgi toplamak amacýyla da kullanýlabilir. Dolandýrýcýlýk olaylarýnda da kullanýlabilir.

Firmamýz, ‘Üyelik Sözleþmesi’ ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, talep edilen bilgileri kendisi veya iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan doðrudan pazarlama yapmak amacýyla kullanabilir. Kiþisel bilgiler, gerektiðinde kullanýcýyla temas kurmak için de kullanýlabilir. Firmamýz tarafýndan talep edilen bilgiler veya kullanýcý tarafýndan saðlanan bilgiler veya maðazamýz üzerinden yapýlan iþlemlerle ilgili bilgiler; Firmamýz ve iþbirliði içinde olduðu kiþiler tarafýndan, “Üyelik Sözleþmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dýþýnda da, üyelerimizin kimliði ifþa edilmeden çeþitli istatistiksel deðerlendirmeler, veri tabaný oluþturma ve pazar araþtýrmalarýnda kullanýlabilir.5651 Sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayýlý Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayýlý Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu baþta olmak üzere

Kiþisel Verilerin Korunmasý Hakkýnda Bilgilendirme

Veri Sorumlusu: RETRO BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝ

( Bu metin içerisinde “ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM” olarak anýlacaktýr )

Bu bilgilendirme ile ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM olarak 6698 sayýlý Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu (“KVKK”) uyarýnca, Veri Sorumlusu sýfatýyla bize ait maðazalarýmýzý, internet sitelerini ziyaretiniz ve internet maðazamýz da dahil olmak üzere maðazalarýmýzdan alýþveriþ yaptýðýnýzda þirketimize vermiþ olabileceðiniz kiþisel bilgilerinizin aþaðýda açýklanan þart ve sýnýrlara baðlý kalýnarak kaydedilebileceðini, saklanabileceðini, güncellenebileceðini, mevzuatýn izin verdiði durumlarda 3. kiþilere açýklanabileceðini / devredilebileceðini, sýnýflandýrýlabileceðini ve KVKK’da sayýlan sýnýrlar çerçevesinde iþlenip muhafaza edilebileceðini belirtmek isteriz.

– Kiþisel Verilerin Ýþlenme Amaçlarý ve Hukuki Sebepleri;

Kiþisel verilerinizin iþlenme sebepleri, þirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alýmý yapmanýz veya kampanyalarýna katýlýmýnýz sýrasýnda ve/veya baþka sebeplerle þirket ile aranýzda kurulan sözleþmelerin ifasýný saðlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafýnýzca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, iþlenmesine onay verdiðiniz bilgiler dâhilinde müþterilerimizi tanýmak ve iletiþim/hizmet kalitesini artýrmak, doðru ürün teminini saðlamak, ticari iliþkiyi devam ettirmek, Þirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasýnda size ürün niteliði ve beðenilerinize yakýnlýk bazlý tavsiyelerde bulunabilmek ve onay vermiþ olmanýz halinde tarafýnýza ticari elektronik ileti göndermektir.

Her durumda Þirketimize gerek mesafeli satýþ sözleþmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceðiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanmasý için verdiðiniz onayýn kapsamýna uygun olarak iþlenmektedir.

– Kiþisel Verilerinizin Neleri Kapsadýðý ve Nasýl Toplandýðý;

ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM e maðazalarýna ve/veya ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM internet sitesine veya sahip olduðu marka ve iþtiraklerine iletebileceðiniz kiþisel verileriniz (Kredi kartý vb. nitelikte ödeme araçlarýna iliþkin bilgileriniz hariç olmak üzere) sözlü, yazýlý veya elektronik ortamda toplanabilecek ve bu bilgiler tarafýmýzca saklanabilecektir.

Kiþisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarýlabileceði;

– Kiþisel veriler ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM’in en son ürün duyurularý ve gelecekteki etkinlikleri hakkýnda sizi bilgilendirmemize olanak vermektedir. Ayrýca, hizmetlerimizi, içeriðimizi ve reklamlarýmýzý geliþtirmemize yardýmcý olmaktadýr.

– Kiþisel verileriniz, ÝSTANBUL BÝLÝÞÝM ürünleri, hizmetleri ve müþteri iletiþimini geliþtirmek için kurallar, koþullar ve politikalarýmýzdaki deðiþiklikler gibi önemli uyarýlarý göndermek için kullanýlabilmektedir.

– Kiþisel verileriniz çekiliþ, yarýþma veya benzer bir promosyona katýldýðýnýzda, bilgileriniz bu programlarýn yönetiminde kullanýlabilecektir.

Kiþisel verileriniz, mevzuat hükümlerinin izin verdiði kiþi ve kuruluþlara; yukarýda belirtilenler de dahil olmak üzere çeþitli faaliyetlerimizi yürütmek üzere müþterilerine ürün / hizmet sunmasý, tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki saðlamasý ve/veya bu konuda sözleþmeli ya da sözleþmesiz ticari iliþkilerin kurulmasý ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan taraflarýn tespiti ve kontrolü amaçlarý ile iþbirliði yaptýðýmýz program ortaðý kuruluþlarý ve diðer 3. Kiþilere hizmet kalitesini artýrmak, doðru ürün teminini saðlamak ve ticari iliþkiyi devam ettirmek amacýyla aktarýlabilir.

Bu kapsamda bu metinde yer alan bilgiler ýþýðýnda iþlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iþ iliþkisine baðlý fiili gereklilikler halinde yine bu metinde belirtilen kiþiler ile paylaþýlmasýna konu hakkýnda tereddüde yer vermeyecek þekilde aydýnlatýlmýþ ve bilgi sahibi olarak, açýk rýzamla onay veriyorum.

Kredi Kartý Güvenliði

Firmamýz, alýþveriþ sitelerimizden alýþveriþ yapan kredi kartý sahiplerinin güvenliðini ilk planda tutmaktadýr. Kredi kartý bilgileriniz hiçbir þekilde sistemimizde saklanmamaktadýr. Ýþlemler sürecine girdiðinizde güvenli bir sitede olduðunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki þey vardýr. Bunlardan biri tarayýcýnýzýn en alt satýrýnda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasýnda olduðunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz þifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satýþ iþlemleri sürecine baðlý olarak ve verdiðiniz talimat istikametinde kullanýlýr. Alýþveriþ sýrasýnda kullanýlan kredi kartý ile ilgili bilgiler alýþveriþ sitelerimizden baðýmsýz olarak 128 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile þifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaþtýrýlýr. Kartýn kullanýlabilirliði onaylandýðý takdirde alýþveriþe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafýmýzdan görüntülenemediðinden ve kaydedilmediðinden, üçüncü þahýslarýn herhangi bir koþulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiþ olur. Online olarak kredi kartý ile verilen sipariþlerin ödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliði firmamýz tarafýndan Kredi Kartlarý Dolandýrýcýlýðýna karþý denetlenmektedir. Bu yüzden, alýþveriþ sitelerimizden ilk defa sipariþ veren müþterilerin sipariþlerinin tedarik ve teslimat aþamasýna gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doðruluðunun onaylanmasý gerekmektedir. Bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kartý sahibi müþteri ile veya ilgili banka ile irtibata geçilmektedir.

Üye olurken verdiðiniz tüm bilgilere sadece siz ulaþabilir ve siz deðiþtirebilirsiniz. Üye giriþ bilgilerinizi güvenli koruduðunuz takdirde baþkalarýnýn sizinle ilgili bilgilere ulaþmasý ve bunlarý deðiþtirmesi mümkün deðildir. Bu amaçla, üyelik iþlemleri sýrasýnda 128 bit SSL güvenlik alaný içinde hareket edilir. Bu sistem kýrýlmasý mümkün olmayan bir uluslararasý bir þifreleme standardýdýr.

Bilgi hattý veya müþteri hizmetleri servisi bulunan ve açýk adres, telefon bilgilerinin belirtildiði Ýnternet alýþveriþ siteleri günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklýnýza takýlan bütün konular hakkýnda detaylý bilgi alabilir, online alýþveriþ hizmeti saðlayan firmanýn güvenirliði konusunda daha saðlýklý bilgi edinebilirsiniz.

Not: Ýnternet alýþveriþ sitelerinde firmanýn açýk adresinin ve telefonun yer almasýna dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Alýþveriþ yapacaksanýz alýþveriþinizi yapmadan ürünü aldýðýnýz maðazanýn bütün telefon / adres bilgilerini not edin. Eðer güvenmiyorsanýz alýþveriþten önce telefon ederek teyit edin. Firmamýza ait tüm online alýþveriþ sitelerimizde firmamýza dair tüm bilgiler ve firma yeri belirtilmiþtir.

E-posta Güvenliði

Maðazamýzýn Müþteri Hizmetleri’ne, herhangi bir sipariþinizle ilgili olarak göndereceðiniz e-postalarda, asla kredi kartý numaranýzý veya þifrelerinizi yazmayýnýz. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü þahýslar tarafýndan görülebilir. Firmamýz e-postalarýnýzdan aktarýlan bilgilerin güvenliðini hiçbir koþulda garanti edemez.

Çerez Cookie Politikasý

1- Ýstanbul Biliþim Çerezleri Nasýl Kullanýlmaktadýr?

Ýstanbul Biliþim çerezleri;

  • Yaptýðýnýz tercihleri hatýrlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi kullanýmýnýzý kiþiselleþtirmek için kullanýr. Bu kullaným:

    a. Parolanýzý kaydeden ve web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açýk kalmasýný saðlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve

    b. Web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatýrlayan ve tanýyan çerezleri içerir.

  • Ýstanbul Biliþim tarafýndan iþletilen elektronik ticaret platformlarýna nereden ve hangi cihazlardan baðlandýðýnýz, web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriði görüntülediðiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayý/mobil sitesini nasýl kullandýðýnýzýn tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil uygulamayý/mobil siteyi nasýl kullandýðýnýzý belirlemek için kullanýr.
  • Ýlgi alanlarýnýza ve size daha uygun içerik ve reklamlarý sunmak için, diðer bir ifade ile hedeflenmiþ reklam/tanýtým amacýyla kullanýr. Ýstanbul Biliþim, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diðer kiþisel verilerle eþleþtirerek; size daha uygun içerikleri, kiþiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediðinizi belirttiðiniz içerik veya fýrsatlarý bir daha sunmaz.

2- Ýstanbul Biliþim üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasýl kullanmaktadýr

Ýstanbul Biliþim çerezleri ayrýca; arama motorlarýný, Ýstanbul Biliþim tarafýndan iþletilen elektronik ticaret platformlarýnýn web sitesini, mobil uygulamasýný veya mobil sitesi ve/veya Ýstanbul Biliþim’in reklam verdiði web sitelerini ziyaret ettiðinizde ilginizi çekebileceðini düþündüðü reklamlarý size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacýyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve Ýstanbul Biliþim’in reklam verdiði web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarýna yaptýðýnýz önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanýr. Bu reklamlarý sunarken, Ýstanbul Biliþim’in sizi tanýyabilmesi amacýyla tarayýcýnýza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleþtirilebilir. Ýstanbul Biliþim ayrýca Google, Inc. (“Google”) tarafýndan saðlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadýr. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayý/mobil sitesini nasýl kullandýklarýný istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacýyla kullanýr. Google Analytics kullanýmý hakkýnda daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), þu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Bunun yaný sýra ilginizi çekebilecek reklamlarý sosyal medya platformlarýnda da sunabilmek ve özel hedef kitle oluþturmak amacýyla kiþisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaþýlmaktadýr. E-posta adresiniz, bu platformlarýn sunduðu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarýlmaktadýr. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diðer reklam verenlerle paylaþýlmaz ve eþleþtirme iþlemi tamamlandýktan sonra mümkün olan en kýsa sürede sosyal medya platformlarýnýn sistemlerinden silinir.

Mobil uygulamada ise çerez yerine, Google ve Criteo SDK’sý (Software Development Kit) kullanýlmaktadýr.

Çerez Yönetimi

Ýnternet tarayýcýnýzýn çeþidine göre aþaðýdaki adýmlarý izleyerek, çerezler hakkýnda bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkýnýzý kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Browser’ýnýzýn “adres bölümünde” yer alan, “kilit iþareti” veya “i” harfini týklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.

Ýnternet Explorer: Browser’ýnýzýn sað üst köþesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini týklayýn ve “izin ver” veya “izin verme” þeklinde çerez yönetimizi gerçekleþtirin.

Mozilla Firefox: Browser’ýnýzýn sað üst köþesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini týklayýnýz. “Seçenekler” görselini týklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapýnýz.

Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi saðlayabilirsiniz.

Kalýcý çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini, mobil uygulamayý ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin, mobil uygulamanýn ve mobil sitesinin tüm iþlevlerine eriþemeyebilirsiniz veya eriþiminiz sýnýrlý olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum deðiþkenlik gösterebilmektedir.

Çerez Çeþitleri

Kullaným süresine göre çerez çeþitleri: Ýstanbul Biliþim tarafýndan iþletilen elektronik ticaret platformlarýnýn web sitesinde, mobil uygulamasýnda ve mobil sitesinde kullaným sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalýcý çerezler kullanmaktadýr. Oturum çerezi, tarayýcýnýzý kapattýðýnýzda sona erer. Kalýcý çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalýr.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleþtiren tarafa göre çerez çeþitleri: Ýstanbul Biliþim tarafýndan iþletilen elektronik ticaret platformlarýnýn web sitesinde, mobil uygulamasýnda ve mobil sitesinde yerleþtiren tarafa göre “Ýstanbul Biliþim çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanýlmaktadýr. Ýstanbul Biliþim çerezleri, Ýstanbul Biliþim tarafýndan oluþturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iþbirliði yaptýðýmýz üçüncü taraf firmalar tarafýndan yönetilmektedir.

Kullaným amaçlarýna göre çerez çeþitleri: Ýstanbul Biliþim tarafýndan iþletilen elektronik ticaret platformlarýnýn web sitesinde, mobil uygulamasýnda ve mobil sitesinde kullaným amacýna göre; teknik çerezler, doðrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kiþiselleþtirme çerezleri ve analitik çerezler kullanýlmaktadýr. Ýstanbul Biliþim bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayýran özellikleri belirleyerek, tercih ve beðenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacýyla Üyeleri büyük gruplara ayýrarak, ortalama harcama tutarý, yaþ, cinsiyet, alýþveriþ yapýlan kategoriler, mobil kullaným oraný gibi harcama alýþkanlýklarýný tespit etmeye yönelik istatistiksel çalýþmalar yapmaktadýr.

Firma Ünvaný: RETRO BÝLÝÞÝM HÝZMETLERÝ SANAYÝ VE DIÞ TÝC.LTD.ÞTÝAdres: HALÝDE EDÝP ADIVAR MH. ÇÝFTE CEVÝZLER CAD. NO:3, KAT:7 ÞÝÞLÝ/ÝSTANBULEposta: [email protected]Tel: 0850 333 0912Fax: 0212 220 3409

yükleniyor
yükleniyor