100

Günlük Giriþ Yapýlan Ürün

100

Günlük Tamamlanan Ürün

314

Aylýk Tamamalanan Ürün

3110

Yýllýk Tamamlanan Ürün

Ýstanbul Biliþim Servis Hizmeti

Sunduðu geniþ ürün yelpazesi ve hizmetler ile çaðdaþ bir teknoloji þirketi olmayý baþaran, her zaman en iyi fiyat ile ilk olarak ürünleri tüketiciye sunmayý hedefleyen sektörünün lider kuruluþlarýndan Ýstanbul Biliþim markasý olarak distribütörlüðünü ve temsilciliðini üslendiði markalarýn satýþ ve pazarlamasýnda elde ettiði baþarýyý Satýþ Sonrasý Servislerine de yansýtmaktadýr. Müþteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmayý hedefleyen Ýstanbul Biliþim Teknik Servis, tamamýyla bilgisayar otomasyonlu cihaz kabulünden, tamir laboratuvarýna ve cihaz teslimine kadar veri tabaný ile otomasyona tabi tutulmuþ olan çalýþma proseslerine sahiptir. 20 yýllýk tecrübe ve teknolojik alt yapý ile sektörün en önde gelen markalarýna satýþ sonrasý hizmeti veriyoruz. Tüm hizmetlerimiz için maksimum memnuniyet garantisi veriyoruz.

Cihaz Kabul & Servis Formu

Servisimize býrakýlan her ürün teknik servis yazýlýmýmýza kaydedilir ve bu kayýt ile ilgili bir arýza kayýt formu müþteriye teslim edilir.

Arýza Tespit

Konusunda ve alanýnda uzman teknisyenlerimiz, arýza kabul iþleminden sonra, ürünleri tarih sýrasýna göre bakýma alýr ve cihazýn arýzasý hakkýnda tespit ve onarým iþlemlerini gerçekleþtirirler.

Sonuçlar

Cihazlarýn onarým iþlemleri tamamlandýktan sonra, yapýlan iþlemler, teknisyen notlarý, cihazda kullanýlan malzemeler teknik servis sistemimize kaydedilmekte ve hazýr durumdaki cihazlar hakkýnda müþterilerimize sms yolu yâda sözlü bilgi verilmektedir.

Sýkça Sorulan Sorular

Arýzalý cihazýnýzý Yurtiçi Kargo ile Türkiye’nin her yerinden ücretsiz olarak kargo gönderimi yapabilirsiniz. Firmamýzýn Yurtiçi Kargo anlaþma numarasý 385 972 565 dir. Bu kodu kargo þubesine verdiðiniz zaman Ýstanbul Biliþim Teknik Servis bilgileri otomatik olarak görünecektir ve kargonuz tarafýmýza ulaþacaktýr.

Arýzalý cihazýnýzý Ýstanbul Yenibosna Airport AVM içerisinde bulunan Ýstanbul Biliþim Teknik Servisimize getirebilirsiniz. Adres Bilgilerimiz: Londra Asfaltý Kuleli Mevkii E-5 Karayolu Üzeri Airport Avm Kat -1 NO:11 Bakýrköy / Ýstanbul Tel:0850 333 09 12 www.istanbulbilisim.com[email protected]

Öncelikle adres ve iletiþim bilgilerinizi eksiksiz þekilde yazýnýz. Sizinle iletiþim kurabileceðiz GSM numaranýzý belirtmeniz size göndereceðimiz bilgi mesajlarýnýn ulaþmasý açýsýndan da önemlidir. Cihazýnýzýn arýzasýný detaylý bir þekilde yazýp fatura fotokopisi ile beraber mutlaka kargo paketinin içine ekleyiniz. Kargonun bize ulaþýrken hasar görmemesi adýna cihazý korunaklý bir þekilde paketleyiniz. Bunun için baloncuklu poþetler kullanmanýzý tavsiye ederiz. Son olarak kargo görevlisine teslim ederken, paketin içinde telefon olduðunu ve kargo poþetinin üzerine “Kýrýlabilir” etiketi yapýþtýrmasýný talep ediniz.

Arýzalý ürünün onarýmý veya deðiþimi sýrasýnda kayýtlý müþteri ayarlarý ya da rehber kayýtlarý gibi bilgiler bir daha geri gelemeyecek þeklinde silinebilir. Bu tip kiþisel bilgilerin silinmesi halinde doðacak durumlardan servis merkezimiz sorumlu tutulamaz. Bu neden ile arýzalý cihazýnýzý servisimize göndermeden önce mutlaka yedeklerinizi almanýz gerekmektedir.

Servise býrakýldýðý tarih itibari ile yasal onarým sürecimiz 20 iþ günüdür. Bu süreçte bizlere çaðrý merkezi numaramýzdan veya http://servis.istanbulbilisim.com/cihazsorgulama.html web adresimizden cihazýnýzýn servise kayýtlý form numarasýný yazarak servisimizdeki durumunu takip edebilirsiniz. Cihazýnýzýn iþlemleri tamamlandýðýnda tarafýnýza bilgilendirme SMS?i gönderilmektedir.

Garanti süresi, koþullarý kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiþtir. Herhangi bir firmanýn inisiyatifine göre deðiþkenlik göstermemektedir. Tüm ürünlerin garanti süresi 2 (iki) yýldýr. Garanti hizmeti aldýðýnýz firma ile tüm anlaþmazlýklarda Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’ne baþvurabilirsiniz.