Microsoft Surface
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Microsoft surface tablet pc fiyatý ve microsoft surface modelleri

Grafik ve tasarým üzerine yenilikçi bütün teknolojiler ile donatýlmýþ bir ürün. Microsoft Office uygulamasý ile sorunsuz bir þekilde çalýþýn: Power Point, Word ve Excel dosyalarýnda 3D içeriðini kullanarak görsel kalite ve yaratýcýlýðýnýzý geliþtirin.

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

Microsoft Surface Tablet PC Modelleri ve Fiyatlarý:

Microsoft Surface ilk olarak 2007 yýlýnda tüm dünyaya duyurulmuþtur. Eski zamanlara nazaran sesini dünyaya son yýllarda daha çok duyuran Microsoft, aradan geçen yýllar içinde bir dünya devi olmuþtur. Ancak bu zenginliði herkesin düþündüðü þekilde sadece geliþtirdiði iþletim sistemini satarak deðil ayrýca sektördeki büyük açýklarý kapatabilecek nitelikte yazýlan yazýlýmlarýn kendisi için tehlike teþkil edecek aþamaya getirmeden satýn almasýyla baþarabilmiþtir. Microsoft, grafik ara birimli iþletim sistemlerinin yaný sýra içeriðiyle ve tasarýmýyla Surface Tablet harikasýný siz deðerli müþterilerinin beðenilerine sundu. Gerek içerik olarak gerekse dizayn olarak Surface Tablet’ler diðer tabletlere nazaran birçok farklý özelliðe ve hýza sahip. Neden Surface Tablet? Kalite, þýklýk ve dizayný bir arada sunan Surface Tabletler çeþitli modelleriyle ve hýzlý oluþuyla tam görsellik ve hýzý bir arada isteyenlere göre. Üstelik uzun pil ömrü ve ýsýnma problemi olmadan kolay kullaným saðlamasý teknoloji severlerin daha da dikkatini çekmiþ durumda. Uygulamalar arasýndaki sorunsuz geçiþ ve ses kalitesi de Microsoft Surface kalitesinin tercih nedenleri arasýnda yer almaktadýr. SSD olarak zengin depolama alanýna sahip Surface, hem Türkçe klavye hemde Ýngilizce klavye olarak sizlerin memnuniyetine göre düzenlenip satýþa sunuluyor. Kullanýþlý ve yumuþak kullanýmýyla Surface Pen ile tabletinizde harikalar yaratacaksýnýz. Dilediðiniz Surface tablet modelleri iyi fiyat ve uygun ödeme koþullarý ile Ýstanbul Biliþim’de. Orijinal aksesuarlarýný da edinebileceðiniz www.istanbulbilisim.com de ürünler ayný gün kargoya verilmektedir. 600 km ye kadar bir günde teslim edilerek bu alanda bir rekorun da sahibidir.
yükleniyor
yükleniyor