Çalýþma Sistemimiz & Þartlarýmýz

• Cihaz Kabul & Servis Formu: Servisimize býrakýlan her ürün teknik servis yazýlýmýmýza kaydedilir. Ve bu kayýt ile ilgili bir arýza kayýt formu müþteriye teslim edilir. Arýza kabul sýrasýnda ürün ile ilgili arýza bilgisi ve cihazýn genel fiziksel durumu, yanýnda teslim alýnan aksesuarlar ve cihazýn garanti durumu, arýza kabul þartnamesi ve cihazýn takibi için gerekli bilgiler bu form üzerinde bulunmaktadýr. Form üzerinde bulunan seri numarasý ve form numarasý yardýmý ile cihazlarýn durumlarýný Müþteri Hizmetlerimizi arayarak yâda https://www.istanbulbilisim.com/teknik-servis.html web sayfamýzdan sorgulayabilirsiniz. Eðer cihazýnýzý kargo yolu le gönderdiyseniz; cihazýnýz servisimize ulaþtýktan sonra ilk olarak fiziksel kontrolleri yapýlýr ve teknik servis paneline ürün giriþi yapýlýr. Müþterimizin belirtmiþ olduðu telefon numarasýna sms yolu ile bilgilendirme sms i gönderilir.

• Arýza Tespit: Konusunda ve alanýnda uzman teknisyenlerimiz, arýza kabul iþleminden sonra, ürünleri tarih sýrasýna göre bakýma alýr ve cihazýn arýzasý hakkýnda tespit ve onarým iþlemlerini gerçekleþtirirler. Garanti dýþýnda olan cihazlarda tespit iþleminden sonra, eðer ön onarým onayý alýnmadýysa onarým bedeli belirlenerek müþterilerimize bildirilir ve onay alýnýr. Onay alýndýktan sonra onarým iþlemlerine baþlanýr.

• Onay: Garanti dýþý ürünlerin onarým maliyetleri müþterilerine yazýlý, sözlü olarak bildirilmektedir. Müþteri onayý alýnmasý ile cihazlar ücreti karþýlýðý onarýlmaktadýr.

• Sonuçlar: Cihazlarýn onarým iþlemleri tamamlandýktan sonra, yapýlan iþlemler, teknisyen notlarý, cihazda kullanýlan malzemeler teknik servis sistemimize kaydedilmekte ve hazýr durumdaki cihazlar hakkýnda müþterilerimize sms yolu yâda sözlü bilgi verilmektedir. Ücret onayý verilmeyen cihazlarda ise, yapýlan tespit, teknisyenin arýza tespit için harcamýþ olduðu zaman ve tespit esnasýnda kullanýlmýþ olan malzeme, test araçlarý gibi maliyetler karþýlýðý olarak 50TLKDV DÂHÝL arýza tespit bedeli alýnmaktadýr.

• Kargo ile Teknik Servise cihaz gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar: Arýzalý veya bakýmlarýnýn yapýlmasýný istediðiniz ürünler Yurt içi Kargo 385972565 gönderi kodu ile Ücretsiz Teknik servis noktamýza gönderebilirsiniz.

  1. Ürün ile beraber faturanýn bir kopyasý gönderilmelidir.
  2. Ürün ile beraber garanti belgesi aslý gönderilmelidir.
  3. Arýza Tanýmýný anlatan bir not ile gönderilmelidir.
  4. Ýletiþim bilgileri not olarak gönderilmelidir.
  5. Kargo adres bilgileri not olarak gönderilmelidir.
  6. Tüm þifrelerin kaldýrýlmasý ya da þifrelerin not yazýlarak gönderilmesi gerekmektedir.
  7. Telefondaki kullanýcý hesaplarý kapatýlarak gönderilmelidir.
  8. Telefondaki yedeklerinin mutlaka alýnarak servise gönderilmelidir.
  9. Apple telefonlarda iphone bul ve icolude þifreleri mutlaka kapatýlarak servise gönderilmelidir.

• Teknik Servisimize gönderilen ürünlerde bulunan bilgilerin yedeðinin kullanýcý tarafýndan alýndýðý kabul edilir. Onarým esnasýnda veya bedeli karþýlýðýnda olsa dahi, bilgi kurtarma veya yedekleme iþlemleri sýrasýnda bilgilerin kaybolma riski vardýr. Bu bilgilerin kaybolmasýndan servisimiz sorumlu deðildir.