Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Nokia cep telefonu modelleri en ucuz nokia fiyatlarý taksitli telefon

Nokia cep telefonu fiyatlarý ve modelleri, Nokia 7 Plus, yeni 3310, Tuþlu Nokia telefon, Nokia 6 ve 3 modellerini sayfamýzda görebilir taksitle telefon alabilirsiniz

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

NOKIA CEP TELEFONLARI

Mobil Ýletiþim firmasý olan Nokia, 1967 yýlýnda kurulmasýna raðmen mobil dünyaya 1981 yýlýnda Mobil Telefoniyi, dünyanýn ilk uluslar arasý cep telefonu þebekesini icat ederek giriþ yaptý. Bundan kýsa süre sonra ise Global System for Mobile Communication (GSM) piyasaya sürüldü ve Nokia GSM telefonlar geliþtirmeye baþladý. Þu anda Finlandiya’nýn en büyük þirketlerinden biri olan Nokia, ayný zamanda dünyanýn da en büyük cep telefonu üreticileri arasýnda bulunuyor. 2000’li yýllarýn baþýnda özellikle ülkemizde cep telefonu sektöründe baþý çeken Nokia, þu dönemlerde pazarda Apple IOS ve Google Android iþletim sistemlerinin etkisi ile ciddi bir kayýp yaþasa da hala marka deðeri en yüksek cep telefonu üreticilerinden biri konumunda. Bunda ki en büyük neden ise ülkemizdeki hatýrý sayýlýr pazar payýna sahip olmasý. Açýklamalara göre cep telefonu piyasasýnda 2011 yýlýnda %40 civarýnda paya sahip olan Nokia, þu aralar Microsoft ile stratejik bir iþbirliði içerisinde. Bununla birlikte Nokia Cep Telefonlarýnýn bir kýsmýný Windows Phone 7 iþletim sistemi ile üretecek. Özellikle Microsoft’un büyük umutlar baðladýðý Windows Phone iþletim sistemi, IOS ve Android’in gerisinde yer alýyordu. Bunda ki en büyük neden kuþkusuz pazara geç girmesi. Þu dönemde ise Microsoft ve Nokia’nýn yüzünü güldürmeye baþladýðýný söyleyebilirim. Bunun dýþýnda Nokia Cep Telefonlarý için kendi iþletim sistemini de geliþtirmeye devam edecek. Eskiden kullanmýþ olduðu ve halen kullandýðý iþletim sistemi Symbian, bu yýlýn ikinci çeyreðinden itibaren Nokia Carla olarak adlandýrýlacak. Bu tarihte çýkmasýndaki neden ise; Carla iþletim sistemini kullanan Nokia telefonlarýn piyasaya sürülmesi bekleniyor. Þu sýralar Android iþletim sistemli popüler modellerin baþýnda Nokia 3, Nokia 6 ve Nokia 8 bulunmakta. Öte yandan nostaljik tuþlu telefon modellerini de revize edip  Nokia 3310 olarak satýþa yeniden sunan firma, kapaklý modeli Nokia 8810 un da satýþýna baþladý.
yükleniyor
yükleniyor