Ürün Filtresi
Kelime Arama Filtresi
 
Kullaným Þekli
ÝÞLEMCÝ TÜRÜ
ÝÞLEMCÝ HIZI
RAM
ÝÞLETÝM SÝSTEMÝ
HARDDÝSK KAPASÝTESÝ
EKRAN KARTI
OPTÝK SÜRÜCÜ
EKRAN BOYUTU
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜÐÜ
DOKUNMATÝK EKRAN
Mobil Baðlantý
BLUETOOTH
HDMI
VGA
Özel Kriterler
Fiyat Aralýðý
ile TL arasý
Asus
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Notebook laptop dizüstü bilgisayar fiyatlarý ucuz notebook modelleri

603 adet ürün listelendi.
603 adet ürün listelendi.

Notebook Markalarý, Laptop Modelleri, Dizüstü Bilgisayar Fiyatlarý

Kimimizde masaüstü bilgisayar, kimimizde notebook olmak üzere artýk neredeyse hepimizin bir kiþisel bilgisayarý vardýr. Son yýllarda taþýnabilir bilgisayarlar, tablet PC lerin de geliþmesiyle masaüstü bilgisayarlarýn yerini almaya baþladý. Notebook ve laptop üretici markalarý daha çok taþýnabilir bilgisayarlarý geliþtirmeye baþladýlar. Sizlere kýsaca notebook bilgisayarlar konusunda bilgi vermeye çalýþacaðýz.Notebook Alýrken Nelere Dikkat Etmeli?Bir diüstü bilgisayar almak istiyorsunuz fakat o kadar çok marka ve bir o kadar da çok model var ki, hangisini alacaðýnýza karar veremiyorsunuz. Aslýnda notebook alýrken öncelikle ne amaçla kullanýlacaðýna karar vermelisiniz. Eðer sadece internet ya da ofis programlarý gibi basit yazýlýmlar kullanacaksanýz güçlü bir konfigürasyona ihtiyacýnýz olmaz. Bu nedenle notebook için yüksek bütçeler ayýrmanýza gerek yoktur. Çok pahalý olmayan bir dizüstü bilgisayar modelini iþinizi görecektir. Eðer oyun için laptop almayý planlýyorsanýz, bazý markalarýn oyunlar için üretilmiþ özel modellerini inceleyebilirsiniz. Bu konuda Asus ve MSI markalarý öncü sayýlabilir. Bu markalar bazý modellerini sadece oyuncular için üretmektedirler. Alýrken iþlemci, ekran kartý, ram gibi parçalarýn güçlü olmasý gerektiðini unutmamalýsýnýz. Ýþ için kullanmayý planlýyorsanýz sizin daha hafif modelleri incelemeniz gerekir. Sürekli taþýyacaðýnýz hatta farklý firmalara gidip sunumlar yapacaðýnýz prestijli bir markanýn güzel dizayn edilmiþ bir laptopunu tercih edebilirsiniz. Eðer grafik aðýrlýklý yazýlýmlar ya da mühendislik yazýlýmlarý gibi programlarý kullanacaksanýz ekran kartý ve iþlemcisi, güçlü bir dizüstü bilgisayar almanýz gerekir. Alacaðýnýz notebooku en azýndan birkaç sene kullanacaðýnýzý unutmamalýsýnýz. O yüzden notebook alýrken titiz davranmanýzda fayda vardýr.Ýhtiyacý belirledikten sonra bütçeyi de belirlemek gerekir. Notebook fiyatlarý konfigürasyon özelliklerine göre deðiþmektedir. Özellikler yükseldikçe notebook fiyatlarý da yükselmektedir. her zaman için, seçeceðiniz notebook modelinden daha iyi bir model vardýr, prensibini unutmamak gerekir. Yoksa ihtiyacýnýzdan fazlasýna para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle laptop almak için bütçenin baþta belirlenmesinde fayda vardýr.Alýnacak laptopun donanýmýnýn özelliklerini belirlemek gerekir. Tam ihtiyacýnýz olan laptop özelliklerini kafanýzda þekillendirdikten sonra sayfamýzýn ürün filtresi kýsmýný kullanarak özellikleri bir bir oluþturabilirsiniz. Karþýnýza birkaç tane alternatif laptop modeli çýkacaktýr. Ürün resimlerine de bakarak kasa dizayný hoþunuza giden bir markanýn modelini tercih edebilirsiniz.Notebook seçerken iþletim sistemine de dikkat etmelisiniz. Bazý notebook modellerinde iþletim sistemi yoktur. Üretici markalar bu modellerde kullanýlacak iþletim sistemini, tamamen müþterinin tercihine býrakarak, Free DOS olarak satýþa çýkarmaktadýrlar ve bu nedenle bu tip notebooklarýn fiyatý uygundur. Bu durumda iþletim sistemini sizin alýp kurmanýz ya da teknik servislerden yardým alarak kurdurmanýz gerekir. Ýþletim sistemi olmayan laptoplarýn teknik özellikler kýsmýnda dediðimiz gibi Free DOS yazar. Bu iþletim sisteminin olmadýðý anlamýna gelir. Alýrken buna dikkat etmelisiniz. Ýþletim sistemi olmadan notebook u kullanamazsýnýz. Piyasada iki çeþit iþletim sistemi bulunmaktadýr. Apple iþletim sistemi olarak Mac OS; diðer tüm bilgisayar markalarý ise iþletim sistemi olarak Microsoft Windows kullanmaktadýrlar. Daha önce Mac OS kullanmadýysanýz ilk baþta biraz zorlanabilirsiniz. Fakat kullanýmý oldukça kolaydýr. Ülkemizde aðýrlýklý olarak Windows iþletim sistemi kullanýlmaktadýr. Bu iþletim sisteminin Windows 7, Windows 8, Windows 10 gibi farklý sürümleri bulunmaktadýr. Ýçinde bulunduðumuz 2018 yýlýnda en yeni sürüm olarak artýk, Windows 10 yoðun olarak kullanýlýyorsa da, önceki sürüm Windows 7 kullananlarýn sayýsý da hiç azýmsanmayacak derecededir. Bir baþka husus, dizüstü bilgisayar modelini seçerken kasasýndaki giriþ çýkýþ terminallerine de dikkat etmelisiniz. Günümüzde yeni nesil pek çok notebook modelinde HDMI, USB, kart okuyucu gibi giriþler standart hale gelmiþtir. Yine laptoplarda standart hale gelen diðer özellikler ise wi-fi, web cam, bluetooth, Ethernet ve VGA giriþidir. Alacaðýnýz laptopun pil kullaným süresine, aðýrlýðýna ve boyutlarýna da mutlaka dikkat ediniz.Ýnternet üzerinden ne alýrsanýz alýn kullanýcý yorumlarýný mutlaka okuyun. Dizüstü bilgisayar alýrken de bunu mutlaka yapmalýsýnýz. Baþka insanlarýn alýp kullandýktan sonra yaþamýþ olduklarý tecrübeleri de modele karar verirken mutlaka deðerlendirin. Hatta laptopu aldýktan sonra siz de ürün hakkýndaki deneyimlerinizi sayfamýzda paylaþýrsanýz baþka insanlara yardýmcý olmuþ olursunuz. Satýn alma aþamasýnda pek çok bankanýn kredi kartýna taksit yapmaktayýz. Tüm notebook ve laptop modellerinde taksit yapmaktayýz. Seçmiþ olduðunuz laptop modeli hangisi olursa olsun, mutlaka 2 yýl garantili bir üründür.
yükleniyor
yükleniyor