Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Projeksiyon modelleri ve en ucuz projeksiyon fiyatlarý ve markalarý

Projeksiyon modelleri en uygun fiyat ve taksit avantajlarý ile istanbul biliþim’de.

75 adet ürün listelendi.
75 adet ürün listelendi.

Projeksiyon Cihazý Alacaðým Ama Hangisini Almalýyým?

Kampanyalý En Ucuz Projeksiyon Cihazlarý Fiyatlarý www.istanbulbilisim.com sayesinde uzun yýllardýr satýþýný yapmýþ olduðumuz projeksiyon cihazlarýnda yýl boyu süren indirimler sayesinde sinema keyfini en ucuz yoldan evinize taþýyabilirsiniz. Peki Projeksiyon Cihazý Nasýl çalýþýr? Çeþitleri nelerdir? Projeksiyon Cihazý Alýrken Nelere Dikkat Etmeli? Tüm bu sorularýn cevaplarýný aþaðýdaki yazýmýzda bulabilirsiniz. Projeksiyon cihazý bir kaynaktan gelen ýþýðý farklý iþlemlerden geçirerek görüntüyü oluþturup lens yardýmýyla da dýþarýya yansýtmaya yarayan aletlerdir. Genel olarak Projeksiyon cihazlarýnýn çalýþma prensibi bu þekildedir. Projeksiyon cihazlarý teknolojilerine göre ayrýldýðý gibi kullaným amacýna göre çeþitlere ayrýlmaktadýr. LCD tipi projeksiyonlar ilk projeksiyon teknolojisi olup Japonlarýn bulduðu bir sistemdir. Bir diðer çeþit olan DLP teknolojisi Texas Instruments çalýþaný olan Larry Hornbeck tarafýndan bulunan bir teknolojidir. Her iki teknolojinin de artýlarý ve eksileri mevcuttur. DLP tipi projeksiyon cihazlarýnýn artýlarýný aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz; Kontrast oranlarý tutarlý olduðu için karanlýk sahnelerdeki tonlamasý oldukça baþarýlýdýr. Sessiz çalýþýrlar. Hafif olduklarýndan taþýmasý olaydýr. Pixeller pek hissedilmediðinde görüntü netliði yüksektir. Bu nedenle Secreen Door etkisi düþüktür. Fiyatlarý düþüktür. Arýza yapma olasýlýðý düþüktür. Tamir maliyeti uygundur. Toz ve dumandan daha az etkilenirler. Ölü pixel çýkma olasýlýðý çok düþüktür. LCD tipi projeksiyon cihazlarýnýn artýlarýný aþaðýdaki gibi sýralayabiliriz; Parlaklýklarý yüksektir. Renk doygunluðu yüksektir. Görüntüler keskindir. Elektrik tüketimi düþüktür. Az ýsýnýrlar. Ansi lümeni düþük olan modellerin lamba ömürleri uzundur. Projeksiyon cihazý seçerken teknolojisinden çok kullaným amacý önemlidir. Model seçiminde kullanýlacak ortamýn büyüklüðü, aydýnlýðý ve ses düzeni dikkate alýnmalýdýr. Evde sinema keyfi için seçilecek modellerin parlaklýklarý düþük, çözünürlük ve kontrastýn yüksek olmasýna dikkat edilmelidir. Unutulmamasý gereken parlaklýk arttýkça netlik düþecektir. Iþýklý ortamda sunum amaçlý kullanýlacaksa parlaklýðýn yüksek olmasý gerekmektedir. Böylece dýþarýdan gelen ýþýktan daha az etkilenir ve görüntü kaybý düþük olur. Özellikle okulda kullanmak üzere 800×600 gibi düþük çözünürlüklü projeksiyon modelleri tercih edilmekte. Fakat onlarda da pixeller görüneceðinden yazýlar kýrýk kýrýk görünür ve arka sýralarda oturan çocuklar okumakta zorlanabilirler. Bu nedenle 1024×768 çözünürlüklü modellerin tercih edilmesinde fayda var. Bununla ilgili en çok satýn alýnan ve indirimli veya kampanyalý projeksiyon modelleri hakkýnda bilgi almak için bizi arayabilirsiniz. 0850 333 0912 numaralý telefondan modeller hakkýnda teknik bilgi edinebilirsiniz. Ýstanbul Biliþim olarak satýþýný yapmýþ olduðumuz projeksiyon modellerinin büyük çoðunluðunu ayný gün kargo vermekteyiz. Kargolarýmýz hýzlý ve kaskoludur. Firmamýz ürünlerin kapýnýza kadar güvenli bir þekilde adresinize teslim etmekle mükelleftir. Günümüzde LED lambalý projeksiyon cihazlarý sayesinde uzun yýllar boyu lamba deðiþtirmeden projeksiyon cihazlarý kullanýlabilmektedir. 3D projeksiyon cihazlarý sayesinde de sinema keyfi artýk evimize girmiþ durumda. Ýstanbul Biliþim olarak dünyanýn en iyi projeksiyon markalarýnýn en yeni modellerini indirimli olarak ucuz fiyata satmaya devam etmekteyiz. Baþta Sony, Epson, Acer, Benq, LG olmak üzere son yýllardaki projeksiyon pazarýnda adýndan söz ettiren Viewsonic’in modellerini de kampanyalý olarak www.istanbulbilisim.com adresinde bulabilirsiniz. Özellikle konferans salonlarý için modeller üreten Panasonic’in modellerini mutlaka incelemelisiniz. Bunlarýn dýþýnda Promacto, Infocus, Canon, NEC, Hitachi, Casio, Optoma, Dell projeksiyon modellerini de web sitemizde görebilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor