Airfel KlimaHP 14 BS006NT -2BS99EA NotebookXerox 3225V_DNIY Lazer Yazıcı - 106R02778 Extra Toner HediyeliLG BuzdolabıCanon D5600Hoover Çamaşır MakinasıDysonArçelik FırınAkülü Arabalarda KampanyaFerre Ankastre SetKampanyaBlenderAsus VivoBook Max Series X541NA-PD1003Y Notebook
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Tablet pc modelleri ve en ucuz tablet fiyatlarý ve markalarý

65 adet ürün listelendi.
65 adet ürün listelendi.

Tablet PC Markalarý, Model ve Fiyatlarý

Tablet PC hayatýmýza en hýzlý giren elektronik cihazlarýn baþýnda gelmektedir. Çok kýsa zamanda pek çok evrenden geçmiþ ve günümüzdeki tablet pc fiyatlarý da çok hýzlý düþmüþtür. Tablet PC kullanýmýnýn artmasýyla bilgisayar ve notebook satýþlarýnýn da düþmesine neden olmuþtur. Mobil olma hayatýmýzýn bir parçasý haline gelmiþtir. Bilgiye çabuk ulaþma ihtiyacýnýn her geçen gün arttýðý günümüzde pek çok tablet markasý ve tablet pc modeli bulunmaktadýr. Fakat ucuz tablet alýrken paranýzý çöpe de atmamanýz gerekmektedir. Bununla ilgili sizlere bir takým tavsiyelerimiz olmaktadýr.Tablet PC Alýrken yukarýda da belirttiðimiz üzere seçeceðiniz markanýn satýþ sonrasý vermiþ olduðu desteðin araþtýrýlmasý çok önemli.  Ýstanbul Biliþim olarak satýþýný yapmýþ olduðumuz tablet pc markalarýnýn Türkiye’de yeterli teknik servis aðýnýn mevcut olmasýna dikkat etmekteyiz. Sizleri maðdur etmeyecek markalarýn web sitemizden satýþýný yapmaktayýz.Tablet PC markalarýnda da üç farklý iþletim sistemi kullanýlmaktadýr. Karar vermeniz gereken bir diðer konu da iOS, Android ve Windows tabanlý yazýlým kullanan markalardan birini seçmek. Genellikle cep telefonu ile tabletin ayný marka olmasý tercih edilir. Bunun ana nedeni kullanýlan yazýlýma alýþmýþ olmanýzdýr. Cep telefonunuz iPhone ise genellikle ilk tercih edilen marka da iPad olmaktadýr. Ondan sonra bütçeye göre farklý bir marka seçilebilmektedir. iPad tablet pc kýsmýnda da farklý seçenekler de artmaya baþlamýþtýr. Uygun fiyatlý Apple iPad tablet pc modelleri de raflardaki yerini almaya baþlasa da giriþ seviyesi modellere kadar düþmemiþtir. Ülkemizde satýlmakta olan tablet pc lerin büyük çoðunluðu Android tabanlý markalardan oluþur. Açýk kaynak kodlu bir iþletim sistemi olduðu için dýþarýndan uygulama yüklenebilmekte ve hafýzasýnýn yetmediði zamanlarda sd kart vasýtasýyla hafýzasý yükseltilebilmektedir.Android yazýlýmlý tablet pc lerde uygulamalar Google PlayStore dan indirilirken, Apple iPad lerde ise uygulamalar App Store dan indirilmektedir. Uygulama çeþitliliði bakýmýndan Google PlasyStore daha zengin bir içeriðe sahiptir. Aradýðýnýz uygulamalarýn alternatifleri App Store da daha azdýr. Açýk kaynak kodlu olmasýndan dolayý sistem güvenliði iOS larda daha yüksektir.Tablet PC ler farklý ekran boyutlarýyla üretilmektedir. Seçim yaparken buna da dikkat edebilirsiniz. 7” ten 18.4” e kadar pek çok alternatif ile karþýlaþacaksýnýz. Sayfamýzýn sol tarafýndaki ürün filtresinden farklý ölçülerinde tablet pc modellerini seçerek alternatif modelleri inceleyebilirsiniz.Aradýðýnýz performansý yüksek bir tablet pc ise iþlemcisinin 1Ghz in üstündeki modelleri incelemelisiniz. Son zamanlarda çoklu iþlemcili modeller ile performanslarý son derece artmýþ vaziyettedir. Hafýza kartý ile belleðini yükseltebileceðiniz modellerden seçim yaparsanýz sistemi yormamýþ olursunuz. Böylece cihazýnýz daha üst performansta çalýþmaya devam edecektir. Çünkü kendi hafýzasý doldukça performansýnda düþüþ gözlemleyebilirsiniz.Tüm tablet pc ler Wi-Fi ile internete baðlanabilir. Fakat bazýlarý simkart ile wireless e ihtiyaç duymadan internete baðlanabilmektedir. 3G teknolojisinden sonra 4G ve 4.5G teknolojileri de kullanýlmaya baþlandýðý ülkemizde internet baðlantý, doya indirme ve dosya gönderme hýzlarý da çok artmýþtýr. Wi-Fi lý tabletlere göre GSM operatörlerinden almýþ olduðunuz simkart ile 3G yada 4G ile internete girilebilen modellerde fiyat farký bulunmaktadýr. Sadece Wi-Fi özelliði olan modellerin fiyatý bir miktar daha ucuzdur.Tüm tablet pc ler ile video ve fotoðraf çekimi yapabilirsiniz. Gerek arka kamerasýnýn gerek ön kamerasýnýn güçlü olmasýnda fayda var. video konferans yapacaksýnýz kameranýn kalitesi de çok önemlidir. HD çözünürlükte videolar kaydetmek istiyorsanýz 720p yada 1080p çözünürlükte kayýt yapabilen tablet pc seçmelisiniz. Tablet pc lerde de cep telefonlarýnda olduðu gibi pil süreleri genellikle kýsadýr. Tablet pc seçiminde pilinin kaç mAh olduðuna da bakmanýzda fayda var. Dilerseniz powerbank yani taþýnabilir þarj bataryasý da alabilir en kötü anlarda pilsiz kalmamýþ olsurusnuz.Sayfamýzda sizlere sunmuþ olduðumuz dünyanýn en önemli tablet markalarýndan Apple iPad, Samsung, Microsoft Surface, Asus, Lenovo, HP gibi kaliteli markalarýn tablet pc modellerini uygun fiyat ve alternatif taksitli ödeme koþullarý ile güvenle alabilirsiniz. Ürün filtresi kýsmýndan dilediðiniz fiyat aralýðýnda seçim yaparak alternatif tablet pc modellerinden birini seçebilirsiniz. Satýþýný yapmýþ olduðumuz tüm tablet pc markalarý iki yýl garantilidir.
yükleniyor
yükleniyor