Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Tarayýcý markalarý ve modelleri en ucuz tarayýcý fiyatlarý

74 adet ürün listelendi.
74 adet ürün listelendi.

Tarayýcý Nedir? Nerelerde Kullanýlýr?

Tarayýcý Bir Diðer Adýyla Scanner Çeþitleri Nelerdir? Tarayýcý veya Scanner, fotoðraflar, yazýlý metinler veya herhangi bir metni dijital ortama aktarmaya yarayan aletlerdir. Tarayýcýlarýn bazýlarý çok küçük, bazýlarý da çok büyük ölçülerdeki sayfalarý Tarayabilmektedir. Tarayýcýlarýn üzerine konulan dosya bir ýþýk vasýtasýyla taranýr. Taranan görüntüler týpký yazýcýlardaki gibi noktacýklardan oluþmaktadýr. Birim kareye düþen nokta sayýsý ne kadar yüksek ise o kadar kaliteli bir görüntü elde edilmiþ olur. Günümüzde çok kullanýlan tarayýcý çeþitleri ise aþaðýdaki gibidir; Daha çok kitap taramak için kullanýlan Robotik Tarayýcýlar ve Planeter Tarayýcýlar, Tekli sayfa beslemeli tarayýcýlar, El tarayýcýlar (SheetFeet), Tamburlu Tarayýcýlar (Drum), Dia ve Negatiflerini sayýsallaþtýrmak için kullanýlan Film Tarayýcýlarý, Düz Yataklý Tarayýcýlar (Flatbed), Çoklu Doküman Tarayýcýlar (ADF) þeklindedir. Ortalama bir tarayýcýnýn çözünürlüðü en az 2400 dpi olmalýdýr. Taranýlan dosyalarýn netliði dpi deðerinin yüksekliði ile doðru orantýlýdýr. Günümüzde kalem tarayýcýlar, kartvizit tarayýcýlar yada mouse tarayýcýlar gibi hayatý daha mobil hale getirip kolaylaþtýran tarayýcý çeþitleri de kullanýlmaktadýr. Hatta taranýlan sayfalarda daha sonra deðiþiklikler yapýlabilmektedir. En önemli tarayýcý markalarýnýn baþýnda HP (Hewlett Packart), Canon, Xerox, Microtek, Plustek, Avision, Epson, Brother, Panasonic, Kodak gibi markalardýr. Daha profesyonel çözümler sunan Must, Fujistu gibi tarayýcý markalarýný da uygun fiyat avantajlarý ile www.istanbulbilisim.com adresinde inceleyebilirsiniz. Son yýllarda adýndan sýkça söz ettiren IRIS markasý ise kullanýcýlara sunmuþ olduklarý mobilite sayesinde tarayýcýlarý ceplerimize kadar sokmuþtur. Kampanyalar hakkýnda bilgi almak için 0850 333 0 912 numaralý çaðrý merkezimizi arayabilir, tarayýcýlar hakkýnda profesyonel çözümler alabilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor