Veri Depolama
Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Taþýnabilir disk fiyatý, flash bellek sd kart, ssd hard disk modelleri

728 adet ürün listelendi.
728 adet ürün listelendi.

Veri Depolama Ürünleri

Veri depolama ürünleri ile bilgileri saklayarak iþin sürekliliðini saðlayabilirsiniz. Genellikle bilginin yedeklenmesinde kullanýlmaktadýr. Günümüz bilgi çaðýnda artan verilerin her geçen gün saklanmasý zorlaþsa da üreticiler daha hýzlý daha büyük kapasitede veri depolama sistemleri geliþtirmektedir. Ýster kiþisel olarak kullanýn isterse kurumsal olarak kullanýn bilgilerini saklama depolama yada yedekleme ihtiyacý gün geçtikçe artmaktadýr.Veri Depolama Ürünlerinin Çeþitleri Nelerdir?Veri depolama ürünlerinin kullaným alanýna yada saklama yani depolama kapasitesine göre çeþitleri vardýr. Bireysel kullanýcýlar için üretilen USB bellek de denilen flash bellekleri kullanmayan yoktur. Günümüzde 2GB ve 4GB larý pek tercih edilmese de 8GB tan 128GB a kadar çeþitli kapasitelerde üretilmektedir. Þu an 1TB kapasiteli USB belleklerin piyasaya sürülmesi beklenmektedir. SD kartlar ise kendi içinde micro ve normal SD kart olarak ikiye ayrýlýr. Micro SD kartlar özellikle cep telefonlarýnda daha cok kullanýlmaktadýr. Normal SD kartlar ise fotoðraf makinelerinde yada video kameralarda da kullanýlmaktadýr. Çekilen fotoðraflarý sd kartlar vasýtasýyla bilgisayarýnýza kaydedebilir yada tv nizin desteði varsa televizyona takýp izleyebilirsiniz.Bilgisayar kullanan pek çok kimsenin taþýnabilir bir harddiski vardýr. Bunlar genellikle 500GB tan baþlayýp 4TB a kadar çýkmaktadýr. Ama piyasada en çok tercih edileni ise 1TB kapasitesi olan taþýnabilir disklerdir. Genellikle 5400 rpm yada 7200 rpm disk hýzýna sahiptirler. Günümüzde fiyatlarý halen yüksek olsa da SSD Diskler (Solid Stade Drive) de yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamýþtýr. Mekanik disklere göre kat kat yazma ve okuma hýzýna sahip olan SSD Diskler ilerleyen zamanlarda standart disklerin yerini alacak gibi duruyor. Kullanýcýlar sabit disklerde genellikle film arþivi yada fotoðraf arþivlerini muhafaza etmekte kullanýrlar. Þirketler ise firma arþivini yedeklemede bu tip diskleri tercih ederler. Farklý baðlantýlarýyla gerek iþ yerlerinde gerekse evlerde kullanýlan bir diðer veri depolama sistemi NAS üniteleridir. NAS cihazlarýnýn  (Çoklu Depolama Ünitesi) depolama alanlarý büyüktür. Özellikle güvenlik kameralarýnda çok kullanýlmaktadýr. Televizyonlar ile birlikte kullanýlan media center sistemlerini de veri depolama üniteleri içinde sayabiliriz.Dijital dünyanýn her geçen geliþmesine ve geniþlemesine paralele geçmiþ zamanlarý anýmsamada veri depolama ürünlerini kullanmaya devam edeceðiz. Ýster verileri yedeklemek, saklamak, arþivlemek için kullanalým, istersek güvenlik sistemlerinde kullanalým geliþen teknoloji ile saklama ihtiyacýmýz giderek artacaktýr. Ýhtiyacýnýza uygun depolama cihazýný sayfamýzda bulabilirsiniz. Bu alanda üretim yapan tüm markalarýn satýþýný yapmaktayýz. Bu konularda detaylý bilgi almak için call center ekibimizden destek alabilirsiniz. Ýhtiyacýnýza uygun her türlü veri depolama ürünlerinde uygun fiyatlý modelleri sitemizden satýn alabilirsiniz. Ucuz fiyatlý veri depolama ürünlerinden en son çýkan yeni teknoloji veri depolama sistemlerine kadar pek çok çeþidi Ýstanbul Biliþim web sitesinde görebilirsiniz.
yükleniyor
yükleniyor