Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Vestel cep telefonu modelleri ve en ucuz fiyatlarý taksitli telefon

Vestel cep telefonu modelleri ve en ucuz Vestel Telefon fiyatlarý Taksitli Telefon satýþý Vestel Venüs Akýllý telefon. Ucuz Vestel Telefon. Yeni Vestel V5 ve V4 ile Vestel 5000 telefon modelleri en ucuz ve taksitli satýþ noktasý Vestel Venüs V5 32 GB Altýn Cep Telefonu Vestel Venüs V5 32 GB Cep Telefonu Vestel Venüs V5 En iyi fiyat vestel Kampanyalý vestel Akýllý Telefon

0 adet ürün listelendi.
0 adet ürün listelendi.

Vestel Telefon

Vestel, 1984 yýlýnda Türkiye’nin Manisa þehrinde kuruldu. On yýl sonra 1994 yýlýnda Zorlu Grubu’nun satýn almasýyla sektöre yeni bir boyut kazandýrdý. Vestel, geliþen teknolojisi, geniþ servis aðý ve üstün hizmet anlayýþýyla yerli üretimin önde gelen markalarýndan biri haline geldi. Vestel’n Manisa’da bulunan Vestel City isimli faikasý  1 milyon metrekare alan üzerine kurulu Avrupa’nýn tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden biri olmaktadýr. Günde 87.000 ürün üretim kapasitesine sahip olan bu komplekste, yaklaþýk 16.000 istihdam saðlanmýþtýr. Vestel City ayný zamanda National Geographic Mega Faikalar belgeseline konu olan tek Türk faikasý olma gururuna sahiptir. Þirketin bir diðer üretim tesisi ise Rusya’nýn Alexandrov þehrinde bulunmaktadýr. Vestel, Uluslararasý Ar-Ge & tasarým alanýndan, müþteri memnuniyetine, insan kaynaklarý alanýndan çevre ödüllerine kadar birçok alanda son beþ yýl içerisinde 450 adet ödüle layýk görülmüþtür. Türkiye’de, Türk mühendisleri tarafýndan tasarlanan ve geliþtirilen ilk akýllý telefon, ilk 4K HD Kavisli TV ve rekor seviyede tasarruf saðlayan teknolojileri ile dünyada da adýndan söz ettirmektedir. Vestel, Avrupa TV pazarýnýn lider, beyaz eþya pazarýnýn ise ilk 3 üreticisinden biri konumundadýr. Þirket, Üretimini yaptýðý ürünlerin büyük kýsmýný ihraç etmektedir. Ayrýca Avrupa pazarýndaki pazar payý %35 civarlarýna ulaþmýþ olmakla beraber, ToshibaJVCHitachiSharp gibi markalara da üretim yapmaktadýr. Cep telefonu dünyasýna IFA fuarýnda tanýttýðý cihazlarla dahil olan Vestel, 2014 yýlýnda tanýttýðý modeller ile pazara giriþ yaptý. 2018 yýlýnda Barcelona’da düzenlenen IFA fuarýnda tanýttýðý Venüs Z20 modeliyle tüketicilerin beðenisini kazandý. Vestel, akýllý telefonlarýný Venus serisi adý altýnda tüketicilerin beðenisine sunmaya devam ediyor.  Türk savunma sanayii adýna da güzel iþler baþaran þirket, viyonik testler ve pilot eðitimlerinde kullanýlmak üzere Bora eðitim uçaðý da yine Vestel tarafýndan geliþtirilmiþtir. Tüketici elektroniðinde özellikle Klima, Çamaþýr Makinesi ve Buzdolabý sýnýflarýnda Türkiye’de en çok tercih edilen marka konumunda bulunmaktadýr. Vestel’in üstün teknolojileriyle donatýlmýþ Beyaz Eþya modellerini, 4K UHD Kavisli Televizyon modellerini, Klimalarýný ve Cep telefonlarýný Ýstanbul Biliþim güvencesiyle maðazalarýmýzdan temin edebilirsiniz.  
yükleniyor
yükleniyor