Ýstanbul Biliþim Kalitesine En Çok Güvenilen Marka Ödülünü Almýþtýr.

Lazer yazýcý fiyatý, mürekkep püskürtmeli inkjet ve yazýcý modelleri

587 adet ürün listelendi.
587 adet ürün listelendi.

Yazýcý Çeþitleri ve Printer Alýrken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde en çok kullanýlan ofis makinalarýnýn baþýnda baský makinalarý diðer adýyla yazýcýlar veya printer lar gelmektedir. Yazýcý alýrken dikkat edilmesi gereken bazý konular vardýr. Günlük çýktý sayýsýna göre doðru modelin seçilmesi gerekmektedir. Bazý yazýcýlarýn toner kapasitesi yüksektir ve daha hýzlý baský yapar. Bazý yazýcýlarda da kablosuz baðlantý, bazýlarýnda belgeleri hafýzasýnda tutma özelliði, bazýlarýnda ise mobil cihazlardan çýktý alabilmeyi saðlayan iPrint, airPrint veya aPrint teknolojileri vardýr. Böylece cep telefonlarýndaki belgeleri bilgisayara aktarýp oradan yazýcýya gönderme gibi durumlar ortadan kaldýrýlmýþ olur. Yazýcý çeþitleri ise ise genel olarak Mor Ötesi Yazýcýlar, Kalemli Yazýcýlar, 3 Boyutlu Yazýcýlar, Lazer Yazýcýlar, Mürekkep Püskürtmeli Yazýcýlar ve Nokta Vuruþlu Yazýcýlar olarak gruplara ayrýlmaktadýr. Fatura yazdýrmak için Nokta Vuruþlu yazýcýlar tercih edilmeli. Günümüzde en çok lazer yazýcýlar tercih edilmektedir. Çok fazla çýktý alýnacaksa yüksek kapasiteli tonerler tercih edilmeli. Dünyanýn en cok satýlan yazýcý markasý Hewlett Packart’týr (HP). Canon, Epson, Samsung, Brother, Xerox, OKI, Lexmark, Panasonic de önemli yazýcý markalarýnýn baþýnda gelmektedir. Tüm yazýcý markalarýný indirimli olarak www.istanbulbilisim.com adresinden alabilirsiniz. Kartuþ ve tonerlerdeki indirimlerimizden yararlanabilirsiniz. Toplu toner satýþlarýmýz olduðu gibi kurumsal satýþlarýmýzda mevcuttur. Yazýcý fiyatlarýndaki avantajlarýmýzý fotokopi makinalarýnda ve çizicilerde de görebilirsiniz. Mimarlýk ve tasarým iþlerinde 3D Printerler kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kolaylaþtýracak 3D Yazýcý Teknolojisini fiyat avantajlarý ile Ýstanbul Biliþim’den takip edebilirsiniz. Pek çok yazýcý modeli ayný gün kargoya verilmektedir.
yükleniyor
yükleniyor